{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T - Gaz Trbinleri Terimler Szl T TURNING GEAR Dndrme dilisi...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü TURNING GEAR Döndürme dişlisi: Ana rotor grubunun sıcak bir çalışma sonrasında, ani soğuma ve bunu takip eden çarpılma ile rotor dengesizliğinden korumak için oldukça düşük hızlarda ana rotor grubunu bir güç kaynağı kullanarak döndüren tahrik ünitesidir. TURBINE Türbin: Sürekli akış halinde olan akışkanı genişleterek basıncını ve sıcaklığın düşüren ve böylece güç üreten mekanik bir aygıttır. TURBINE CASING Türbin Mahfazası: Çalışma akışkanını taşıyan ve türbinin sabit parçalarını destekleyip konumlandıran, silindirik sabit yapıdaki türbin elemanıdır. 1 T
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü TURBINE INNER CASING Türbin iç mahfaza: Türbinin, lülelerini veya sabit kanatçıklarını (palelerini) ve çalışma akışkanı için sabit bir akış yolu biçimindeki parçaları destekleyen, en içteki silindirik sabit elemanıdır. TURBINE DIFFUSOR Türbin Difüzörü: Türbin palelerinin hemen arkasında yer alan çalışma akışkanın statik basıncını arttırıp hızını azaltan akış yolu yapısıdır. TURBINE ROTOR Türbin rotoru: Dönen tüm türbin parçalarını içeren türbinin dönen grubudur. 2 T
Background image of page 2
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü TURBINE DISC Türbin diski: Türbin pale veya kanatçıklarını destekleyen, türbin kademesindeki dönen parçadır. TURBINE WHEEL Türbin çarkı: Disk ve pale veya kanatçıkları ihtiva eden, bir türbin kademesindeki dönen gruptur. TURBINE BLADE Türbin Palesi: Dış yüzeyleri, çalışma akışkanının döndürüldüğü verimli bir geçişin komşu kenarları şeklinde kanatçık biçimli parçadır.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

T - Gaz Trbinleri Terimler Szl T TURNING GEAR Dndrme dilisi...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online