T - Gaz Trbinleri Terimler Szl TURNING GEAR Dndrme dilisi:...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Gaz Trbinleri Terimler Szl TURNING GEAR Dndrme dilisi: Ana rotor grubunun scak bir alma sonrasnda, ani souma ve bunu takip eden arplma ile rotor dengesizliinden korumak iin olduka dk hzlarda ana rotor grubunu bir g kayna kullanarak dndren tahrik nitesidir. TURBINE Trbin: Srekli ak halinde olan akkan genileterek basncn ve scakln dren ve bylece g reten mekanik bir aygttr. TURBINE CASING Trbin Mahfazas: alma akkann tayan ve trbinin sabit paralarn destekleyip konumlandran, silindirik sabit yapdaki trbin elemandr. 1 T Gaz Trbinleri Terimler Szl TURBINE INNER CASING Trbin i mahfaza: Trbinin, llelerini veya sabit kanatklarn (palelerini) ve alma akkan iin sabit bir ak yolu biimindeki paralar destekleyen, en iteki silindirik sabit elemandr. TURBINE DIFFUSOR Trbin Difzr: Trbin palelerinin hemen arkasnda yer alan alma akkann statik basncn arttrp hzn azaltan ak yolu yapsdr. TURBINE ROTOR Trbin rotoru: Dnen tm trbin paralarn ieren trbinin dnen grubudur. 2 T Gaz Trbinleri Terimler Szl TURBINE DISC Trbin diski: Trbin pale veya kanatklarn destekleyen, trbin kademesindeki dnen paradr. TURBINE WHEEL Trbin ark: Disk ve pale veya kanatklar ihtiva eden, bir trbin kademesindeki dnen gruptur. TURBINE BLADE Trbin Palesi: D yzeyleri, alma akkannn dndrld verimli bir geiin komu kenarlar eklinde kanatk biimli paradr....
View Full Document

This note was uploaded on 12/24/2009 for the course AEROSPACE engine taught by Professor Prof during the Spring '09 term at École Normale Supérieure.

Page1 / 11

T - Gaz Trbinleri Terimler Szl TURNING GEAR Dndrme dilisi:...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online