V - Gaz Trbinleri Terimler Szl V VARIABLE STATOR BLADE...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü VARIABLE STATOR BLADE Değişken stator palesi: Çıkış açısının ayarlanabildiği sabit paledir. Üst & Alt Kambur : Kanadın kordu ile , kanat üst ve alt yüzeyleri arasında kalan mesafe. ( max mesafeler göz önüne alınır ). VANE Vana : Akışkan geçişini kontrol eden parçalardır. Vanalar kısılarak kayıp katsayıları arttırılır ve
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

V - Gaz Trbinleri Terimler Szl V VARIABLE STATOR BLADE...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online