W - Gaz Trbinleri Terimler Szl W WIND TUNNEL Rzgar...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gaz Türbinleri Terimler Sözlüğü WIND TUNNEL Rüzgar tüneli: Havada uçan bir cismin davranışını inceleyebilmek üzere, sabit cisim- hareketli hava ikilisinden faydalanmak prensibiyle çalıştırılan, istenen akım şartlarını sağlayan cihazlar bütünüdür .Farklı amaçlar için farklı tasarımlar gerekir. yeni tasarlanmış araçların aerodinamik katsayısının
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/24/2009 for the course AEROSPACE engine taught by Professor Prof during the Spring '09 term at École Normale Supérieure.

Ask a homework question - tutors are online