bolum%2004 - A Blm 4 Trbo Makinalar 4 1 BLM 4 TERMK TRBO...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A Bölüm 4 – Türbo Makinalar 4- 1 BÖLÜM 4 TERM İ K TÜRBO MAKiNALAR Sayfa A. Genel. ......................................................................................................................................................... 4- 1 B. Malzemeler. ................................................................................................................................................ 4- 2 C. Dizayn ve Yap ı m Esaslar ı ........................................................................................................................... 4- 2 D. Emercensi Çal ı ş ma . ................................................................................................................................... 4- 5 E. Ayarlama ve Güvenlik Teçhizat ı ................................................................................................................. 4- 5 F. İ zleme Donan ı m ı ........................................................................................................................................ 4- 6 G. Bak ı m ......................................................................................................................................................... 4- 7 H. Testler . ....................................................................................................................................................... 4- 7 I. İş letme Tecrübeleri. .................................................................................................................................... 4- 8 A. Genel 1. Kapsam A ş a ğ ı daki kurallar, ana ve yard ı mc ı gaz türbinleri ve geçerli oldu ğ u takdirde, egzost gaz ı türbo ş arjerleri için uygulan ı r. TL , küçük güçlü gaz türbinleri ve egzost gaz ı türbo- ş arjerleri için kurallardan sapma hakk ı n ı sakl ı tutar. 2. Onaylanacak Dokümanlar Her gaz türbini tesisi için (a) dan (f) ye kadar olan dokümanlar, üçer kopya olarak onay için TL 'na sunulur. a) Montaj ve kesit resimleri; b) Rotorlara, gövdelere, hareketli kanatlara, yanma odalar ı na ve ı s ı de ğ i ş tiricilerine ait detay resimleri; c) Ayarlama ve güvenlik teçhizat ı da dahil, yak ı t sistemine ve ya ğ lama ya ğ ı sistemine ait ş ematik devre resimleri; d) İ lk hareket teçhizat ı (sistemin aç ı klamas ı ile); e) Anma gücünde ve buna ait devir say ı lar ı nda, türbin ve kompresördeki bas ı nç ve s ı cakl ı k de ğ i ş imi dahil, çal ı ş ma durumlar ı na ait ayr ı nt ı lar. Anma gücü için, zamanla s ı n ı rl ı olan müsaade edilebilen ak ı m de ğ erlerine ait veriler; f) En çok zorlanan parçalarda hesaplara göre veya di ğ er bir ş ekilde, örne ğ in rotorda, türbin ara kanatlar ı nda, türbin hareket kanatlar ı nda ve türbin tekerle ğ inde yap ı lan çatlak muayeneleri sonuçlar ı na göre emniyetin kan ı tlanmas ı . Anma gücündeki, malzeme s ı cakl ı klar ı ile ba ğ ı ml ı olarak ömrü gösterir
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

bolum%2004 - A Blm 4 Trbo Makinalar 4 1 BLM 4 TERMK TRBO...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online