M00151 - Dou niversitesi Dergisi 7(1 2006 59-71 GAZ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Do ğ u ş Üniversitesi Dergisi , 7 (1) 2006, 59-71 GAZ TÜRB İ NLER İ N İ N OPT İ MAL PERFORMANS ANAL İ Z İ OPTIMAL PERFORMANCE ANALYSIS OF GAS TURBINES Burhanettin ÇET İ N Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisli ğ i Bölümü ÖZET : Son yıllarda, gaz türbinlerinin elektrik üretiminde ve kojenerasyon sistemlerinde kullanımı her geçen gün hızla artmaktadır. Gaz türbin performansındaki dü ş ü ş ler elektrik üretim kapasitelerinin azalmasına ve üretim maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Bu çalı ş mada, açık çevrimli gaz türbin modeli alınarak termodinamik analizi yapılmı ş tır. Performans kriteri olarak net güç ve termik verim alınmı ş ve kompresör basınç oranı, türbin giri ş sıcaklı ğ ı, izentropik verimler ve basınç kayıplarının performans üzerine olan etkisi incelenmi ş tir. Visual Basic programlama dilinde yazılan programla olu ş turulan model çözümlenmi ş ve maksimum çevrim performansını veren optimum tasarım parametreleri belirlenmi ş tir. Anahtar Kelimeler : Termodinamik analiz, açık çevrimli gaz türbin. ABSTRACT : The usage of gas turbines increases rapidly in the electricity production and cogeneration systems in recent years. Decreasing performance of gas turbines causes not only reducing the capacity of electricity production but also increasing production cost. In this study, the thermodynamic analysis of the open cycle gas turbine model is examined. The power output and the thermal efficiency of system are chosen as the performance criteria and the effects of compressor pressure ratio, turbine inlet temperature, isentropic efficiencies and pressure losses on the performance are analyzed. Developed model has been analysed by using a computer program written in Visual Basic language and the design parameters giving maximum power and efficiency are determined. Keywords: Thermodynamic analysis, open cycle gas turbine. 1. Giri ş Gaz türbinlerinin kurulu ş süreleri kısa ve yatırım maliyetleri di ğ er sistemlere göre ş üktür. Ayrıca çok kısa sürede devreye girip çıkabilirler. Bu nedenle; özellikle son yıllarda elektrik enerjisi üretiminde ve kojenerasyon sistemlerinde gaz türbinlerinin kullanımı her geçen gün hızla artmaktadır (Çetin 2005, Erdem vd., 2003, Najjar Y.S.H. 2000, Teppenstall T. 1998, Erdem vd., 2004). Gaz türbinlerinin üç uygulama sahası vardır: Sadece güç üreten açık çevrimli gaz türbin sistemleri, ısı ve gücün birlikte üretildi ğ i kojenerasyon sistemleri ve gaz türbinleri ile buhar türbinlerinin birlikte kullanıldı ğ ı kombine çevrim sistemleri. Açık çevrimli gaz türbin sistemlerinin termik verimleri oldukça dü ş ük olmasına ra ğ men, hızlı devreye girebilmeleri ve yatırım maliyetlerinin di ğ er sistemlere göre ş ük olması nedeniyle, pik yüklerin kar ş ılanmasında tercih edilmektedir (Çetin 2005, Erdem vd., 2004).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Burhanettin ÇET İ N 60 Kojenerasyon sistemleri, yakıttan elektrik ve ısı enerjisi üreten sistemlerdir.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/24/2009 for the course AEROSPACE engine taught by Professor Prof during the Spring '09 term at École Normale Supérieure.

Page1 / 13

M00151 - Dou niversitesi Dergisi 7(1 2006 59-71 GAZ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online