staj_form1 - T.C. HACETTEPENVERSTES FORM1 Say:...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FORM-1 Sayı  : Tarih :  …. / …. /2009 Konu:  Zorunlu Staj Hakkında İLGİLİ MAKAMA Aşağıda açık kimliği yazılı Fakültemiz ……………………… Mühendisliği Bölümü………………………………numaralı öğrencisi …………………………………………… işyerinizde staj yapmak istemektedir. Bu nedenle, 5510 sayılı S osyal Sigortalar ve Genel  Sağlık  Sigortası Kanunu’nun 87. Maddesinin (e) bendi hükümleri uyarınca öğrencimizin zorunlu staj olarak yapacağı döneme ilişkin ……. . iş günlük “İş Kazası ve Meslek Hastalığı” sigorta pirimi Üniversitemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecektir. Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim. Prof.Dr………………………………. . Rektör A. Mühendislik Fakültesi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/27/2009 for the course MINING ENG MAD STAJ taught by Professor N/a during the Spring '09 term at Hacettepe Üniversitesi.

Page1 / 2

staj_form1 - T.C. HACETTEPENVERSTES FORM1 Say:...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online