{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

staj_form1 - T.C HACETTEPENVERSTES FORM1 Say Tarih/2009...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T.C. HACETTEPE  Ü N İ VERS İ TES İ FORM-1 Sayı  : Tarih :  …. / …. /2009 Konu:  Zorunlu Staj Hakkında İLGİLİ MAKAMA Aşağıda açık kimliği yazılı Fakültemiz ……………………… Mühendisliği Bölümü………………………………numaralı öğrencisi …………………………………………… işyerinizde staj yapmak istemektedir. Bu nedenle, 5510 sayılı S osyal Sigortalar ve Genel  Sa ğ lık   Sigortası Kanunu’nun 87. Maddesinin (e) bendi hükümleri uyarınca öğrencimizin zorunlu staj olarak yapacağı döneme ilişkin …….. iş günlük “İş Kazası ve Meslek Hastalığı” sigorta pirimi Üniversitemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecektir. Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim. Prof.Dr……………………………….. Rektör A. Mühendislik Fakültesi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

staj_form1 - T.C HACETTEPENVERSTES FORM1 Say Tarih/2009...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online