staj_form2_form3 - İŞYERİNE BAŞVURU FORMU FORM-2

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: İŞYERİNE BAŞVURU FORMU FORM-2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- …………………………………………. İşletmesi/Birimi Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Bölümü ……………………no’lu öğrencisiyim. Fakültesi …………………..…..Mühendisliği … / …. / 200.. tarihinden başlayarak. … / …. / 200.. tarihinde tamamlamak üzere ……… iş günlük sürecek zorunlu stajımı işyerinizde yapmak istiyorum. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 87. Maddesinin (e) bendi hükümleri uyarınca zorunlu olarak staj yapacağım döneme ilişkin ……… iş günlük “İş Kazası ve Meslek Hastalığı” sigortası pirimi Üniversitemiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecektir. Kurumunuzda zorunlu stajı yapmam hususunda müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. …. / …. / 2009 Öğrencinin Adı ve Soyadı İmzası İŞYERİ KABUL FORMU FORM-3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ……………………………………… ‘ne Staj için başvuruda bulunan Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, …………... …………… Mühendisliği Bölümü ………………………… no’lu öğrencisi ……………………… ……………… ‘nın ……… iş günlük sürecek zorunlu stajını …./ …./ 200.. tarihinden başlayarak …./ …./ 200.. tarihinde tamamlamak üzere işletmemizde yapması uygun bulunmuştur. …. / …. / 200.. İşletme Yetkilisi ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online