{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

staj_form4 - T.C HACETTEPENVERSTES FORM4 Fotoraf ZORUNLU...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ……………………………………. .                                                                                             FORM-4 ZORUNLU İŞYERİ EĞİTİMİ (STAJ) FORMU İlgili Makama, Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin öğrenim süresi sonuna kadar kuruluş ve işletmelerde staj yapma zorunluluğu vardır. Bu nedenle, aşağıda bilgileri yer alan öğrencimizin stajını …… iş günü süresiyle işyerinizde yapmasında göstereceğiniz ilgiye teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz. Adı Soyadı Öğrenci No Öğrenim Yılı e-posta Adresi Telefon No İkametgah Adresi STAJ YAPILAN YERİN Adı Adresi Faaliyet Alanı Telefon No e-posta Adresi Staja Başlama Tarihi Staja Bitiş Tarihi Staj Süresi Haftalık Staj Yapılacak Gün Sayısı İŞVEREN VEYA YETKİLİNİN Yetkilinin Adı Soyadı Görev ve Ünvanı İmza ve Kaşe
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online