staj_uygulama_esaslari - T.C. HACETTEPE NVERSTES Strateji...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T.C. HACETTEPE ÜN VERS TES İ İ İ Strateji Geli tirme Daire Ba kanl ş ş ığı Say : ı B.30.2.HAC.0.65.00.00/ 773.99/1330 Tarih : 11 / 05 /2009 Konu: Zorunlu Staj Uygulama Esaslar ı İlgili mevzuatlar gereği, yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin, 16/06/2006 tarih ve 26200 sayılı resmi gazetede yayımlana 5510 sayılı Kanunun; - 4. Maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacağı, - 5. Maddesinin (b) bendi gereği “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları ile Hastalık Sigortası”na tabi olacağı, - 81. Maddenin (d) fıkrası uyarınca da pirim oranı pirime esas kazancın %1’i olarak uygulanacağı, - 87. Maddenin (e) fıkrası ve 28/09/2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerinin Ödeme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri Yüksek Öğretim Kurumu, prim ödeme yükümlüsü olarak sayıldığı bildirilmektedir. Bu nedenle, Üniversitemiz öğrencilerinin öğrenimleri sırasında yapmaları gereken zorunlu staj dolayısıyla 5510 sayılı Kanun gereği Üniversitemizce karşılanması gereken “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları ile Hastalık Sigortası”na tabi prim giderlerinin ödenebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirgelerin zamanında ve kurallara uygun olarak verilmesi ve
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/27/2009 for the course MINING ENG MAD STAJ taught by Professor N/a during the Spring '09 term at Hacettepe Üniversitesi.

Page1 / 3

staj_uygulama_esaslari - T.C. HACETTEPE NVERSTES Strateji...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online