staj_uygulama_esaslari - T.C HACETTEPE NVERSTES Strateji...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T.C. HACETTEPE ÜN VERS TES İ İ İ Strateji Geli tirme Daire Ba kanl ş ş ığı Say : ı B.30.2.HAC.0.65.00.00/ 773.99/1330 Tarih : 11 / 05 /2009 Konu: Zorunlu Staj Uygulama Esaslar ı İlgili mevzuatlar gereği, yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerin, 16/06/2006 tarih ve 26200 sayılı resmi gazetede yayımlana 5510 sayılı Kanunun; - 4. Maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacağı, - 5. Maddesinin (b) bendi gereği “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları ile Hastalık Sigortası”na tabi olacağı, - 81. Maddenin (d) fıkrası uyarınca da pirim oranı pirime esas kazancın %1’i olarak uygulanacağı, - 87. Maddenin (e) fıkrası ve 28/09/2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerinin Ödeme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri Yüksek Öğretim Kurumu, prim ödeme yükümlüsü olarak sayıldığı bildirilmektedir. Bu nedenle, Üniversitemiz öğrencilerinin öğrenimleri sırasında yapmaları gereken zorunlu staj dolayısıyla 5510 sayılı Kanun gereği Üniversitemizce karşılanması gereken “İş Kazası ve Meslek Hastalıkları ile Hastalık Sigortası”na tabi prim giderlerinin ödenebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirgelerin zamanında ve kurallara uygun olarak verilmesi ve
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern