Annuiteter - Annuiteter 1 Pengenes tidsvrdi 2 1 1.1...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Annuiteter September 14, 2001
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Pengenes tidsv½rdi 2 1. Pengenes tidsv½rdi 1.1. Annuitet ² En annuitet er en betalingsr½kke med lige store betalinger (A) i en afgr½nset periode (n) ² Annuiteten er efterbetalt hvis betalingerne forfalder ved slutningen af terminerne ² Nutidsv½rdien af en annuitet: A ¢ ® n e k = PV ( A;r;n )= A ¢ 1 ¡ 1 (1+ r ) n r = A ¢ (1+ r ) n ¡ 1 (1+ r ) n ¢ r ² En evigt l¿bende annuitet (perpetuity) er en evigt l¿bende betalingsr½kke med lige store betalinger ² Nutidsv½rdien af en evigt l¿bende annuitet (perpetuity)=A ¢ 1 r 1.2. Voksende annuitet ² En voksende annuitet er en betalingsr½kke, der vokser med en konstant v½kstrate (g) i en afgr½nset periode (n)
Background image of page 2
1 Pengenes tidsv½rdi 3 0 123 A(1+g) 2 A(1+g) 3 A(1+g) n A(1+g) n ........... Figure 1: Voksende annuitet ² Nutidsv½rdien af en voksende annuitet: PV(A,r,g,n)=A
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Annuiteter - Annuiteter 1 Pengenes tidsvrdi 2 1 1.1...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online