B&DLaeringsmaakap23 - Læringsmål til B&D...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Læringsmål til B&D kapitel 23 The Mechanics of Raising Equity Capital I Beskriv …re fremgangsmåder som private selskaber kan fremska¤e ekstern egenkapital på Diskuter virkningen for selskabets grundlægger ved at fremska¤e ekstern kapital Identi…cer de to vigtigste exit strategier som anvendes af egenkapitalinvestorer i private selskaber De…ner en initial public o¤ering (IPO) og diskuter fordele og ulemper Skeln mellem primære og sekundære o¤erings i en IPO Hans Sommerfeldt Læringsmål til B&D kap. 23 Department of Business Studies 1/3 Læringsmål til B&D kapitel 23 The Mechanics of Raising Equity Capital II Beskriv de typiske fremgangsmåder som aktier kan sælges på under en IPO og diskuter risici ved hver fremgangsmåde for de involverede parter Bedøm underwriterens rolle i en IPO Beskriv IPO processen, herunder også de metoder underwriteren bruger til at evaluere selskabets værdi før IPO’ en Identi…cer måder hvorpå underwriteren kan mindske risikoen under IPO’ en Opskriv og diskuter …re puzzles i forbindelse med IPO’ en Hans Sommerfeldt Læringsmål til B&D kap. 23 Department of Business Studies 2/3 Læringsmål til B&D kapitel 23 The Mechanics of Raising Equity Capital III De…ner en seasoned equity o¤ering og beskriv to måder hvorpå de markedsføres og identi…cer aktieprisens reaktion på annonceringen af en IPO Hans Sommerfeldt Læringsmål til B&D kap. 23 Department of Business Studies 3/3 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

B&DLaeringsmaakap23 - Læringsmål til B&D...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online