BDlaeringmaalkap16 - L&ringsm¡l for kapital 16 i B¢D Beskriv virkningen af konkurs i en verden med perfekte kapitalmarkeder Diskuter&ere

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: L&ringsm¡l for kapital 16 i B¢D Beskriv virkningen af konkurs i en verden med perfekte kapitalmarkeder Diskuter &ere direkte og indirekte omkostninger ved konkurs Illustrer hvorfor, n¡r v¢rdipapirerne er fair prissat, at virksomhedens oprindelige aktion¢rer betaler nutidsv¢rdien af konkurs og £nancial distress omkostningerne De£ner agentomkostninger og beskriv agentomkostningerne ved £nancial distress og agent bene£ts ved leverage Beregn v¢rdien af virksomheden inklusiv £nancial distress omkostninger og agent omkostninger Forklar virkningen af asymmetrisk information p¡ det optimale leverage niveau Hans Sommerfeldt Department of Business Studies Kapitel 7: Fundamentals of Capital Budgeting 1 / 9 Beskriv implikationerne af adverse selection og lemons princippet ved egenkapital emission, beskriv de empiriske implikationer Hans Sommerfeldt Department of Business Studies Kapitel 7: Fundamentals of Capital Budgeting 2 / 9 Opgave 16.22: Oplysninger: Inv =50 mio. EBIT=20 mio. pr. &r evigtlLbende; INV t = AFS t Δ WC t = 0 for t=1,2,3,......G¡lden risikofri r D = r f = 4 %; r WACC = 10 % E=500; D=300; Antal aktier i cirkulation=10 mio. stk. Spm. a: FCFF t = EBIT t & ( 1 ¡ , 35 ) + AFS t ¡ INV t ¡ Δ WC t = 20 & ( 1 ¡ , 35 ) = 13 NPV=-INV + ∑ ∞ t = 1 FCFF t & ( 1 + r ) ¡ t = ¡ 50 + 13 , 10 = 80 Egenkapitalens v¡rdi pr. aktie=P = 500 + 80 10 = 58 pr. aktie Kursen burde derfor v¡re 58, hvis investorerne ikke forventede...
View Full Document

This note was uploaded on 12/28/2009 for the course FEWEB CORPFIN taught by Professor Dorsman during the Spring '09 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Page1 / 9

BDlaeringmaalkap16 - L&ringsm¡l for kapital 16 i B¢D Beskriv virkningen af konkurs i en verden med perfekte kapitalmarkeder Diskuter&ere

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online