BDlaeringmaalkap19 - II Anvendt discounted cash &ow...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kapitel 19 Valuation and Financial Modelling: A case study I Beskriv anvendelsen af comparables til indledende ved estimation af virksomhedens fremtidige cash ²ow Beskriv anvendelsen af en ±nanciel model til fremskrivning af det fremtidige cash ²ow fra investeringen Anvend CAPM til at estimere egenkapitalomkostningerne for virksomheder af en virksomhed eller et projekt Hans Sommerfeldt Department of Business Studies Kapitel 7: Fundamentals of Capital Budgeting 1 / 2
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Kapitel 19 Valuation and Financial Modelling: A case study
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: II Anvendt discounted cash &ow metoden til at estimere terminalv±rdien for en virksomhed eller et projekt Anvend kapitel 18²s v±rdians±ttelsesmodeller til beregning af virksomhedens v±rdi Diskuter den interne rentefods metode (IRR) og cash multipler som alternative valuation metrikker og diskuter ulemperne ved disse metoder Beregn den interne rente (IRR) og cash multipler for en given virksomhed eller et givet projekt Beskriv brugen af fLlsomhedsanalyser til bedLmmelse af usikkerheden af v±rdien i en virksomhedshandel Hans Sommerfeldt Department of Business Studies Kapitel 7: Fundamentals of Capital Budgeting 2 / 2...
View Full Document

This note was uploaded on 12/28/2009 for the course FEWEB CORPFIN taught by Professor Dorsman during the Spring '09 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Page1 / 2

BDlaeringmaalkap19 - II Anvendt discounted cash &ow...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online