BDlaeringmaalkap20 - Læringsmål til Berk & DeMazo...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Læringsmål til Berk & DeMazo kap. 20 I De…ner følgende udtryk: Call option, put option, aftalekurs (exercise price, strike price), udnyttelse (exercise) af optioner, udløbsdato (expiration date), amerikanske optioner, europæiske optioner, in-the-money, at the money, out- of- the money. Beregn værdien af en call eller put option ved udløb. List rettigheder og forpligtigelser for køberen og sælgeren (udsteder, writer) af en option. Anvend put-call pariteten til løsning call optionens, put optionens præmie, aktiekursen, aftalekursen, eller udbyttet. Diskuter følgende faktorer som påvirker call og put optioners værdi: Aktiekursen, aftalekursen og volatiliteten. Hans Sommerfeldt Finansielle optioner Department of Business Studies 1/2 Læringsmål til Berk & DeMazo kap. 20 II Beskriv arbitragegrænserne for optionens pris. Forklar hvorfor det aldrig er optimalt at udnytte en amerikansk call option tidligt på en ikke-udbytte betalende aktie, og hvorfor det undertiden er optimalt at udnytte en amerikansk put option tidligt. Forklar anvendelsen af optionsmodeller til værdiansættelse af egenkapitalen. Beskriv hvordan corporate gæld kan betragtes som en portefølje af risikofri gæld og en kort position i en put option. Hans Sommerfeldt Finansielle optioner Department of Business Studies 2/2 ...
View Full Document

This note was uploaded on 12/28/2009 for the course FEWEB CORPFIN taught by Professor Dorsman during the Spring '09 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Page1 / 2

BDlaeringmaalkap20 - Læringsmål til Berk & DeMazo...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online