BDlaeringmaalkap21 - Læringsmål til Berk & DeMazo...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Læringsmål til Berk & DeMazo kapitel 21 I Illustrer anvendelsen af binomialoptionsprismodellen til værdiansættelse af optioner. De…ner den replikerende portefølje for en binomialoptionsprismodel. Anvend loven om en pris til at forklare hvordan binomialoptionsprismodellen giver den korrekte værdi under modellens forudsætninger. Anvend Black-Scholes optionsprisformel til at beregne prisen af en europæisk call option på en ikke-udbyttebetalende aktie. Anvend Black-Scholes optionsprisformel til at beregne prisen af en europæisk put option på en ikke-udbyttebetalende aktie. Hans Sommerfeldt Reale optioner kapitel 22 i BMA Department of Business Studies 1/3 Læringsmål til Berk & DeMazo kapitel 21 II Beregn værdien af en europæisk option af en udbytte-betalende aktie. De…ner Black & Scholes replikerende portefølje af en call option på en ikke-udbyttebetalende aktie eller en europæisk put option på en ikke-udbyttebetalende aktie. Diskuter hvad der menes med den risikoneutrale sandsynlighed og vis hvordan disse sandsynligheder kan bruges til at prisfastsætte enhvert andet aktiv hvis payo¤ er kendt i enhver tilstand. De…ner og beregn den risikoneutrale sandsynlighed for at aktieprisen stiger hhv. falder i binomialtræet. Beregn og fortolk optionens betaværdi. Hans Sommerfeldt Reale optioner kapitel 22 i BMA Department of Business Studies 2/3 Læringsmål til Berk & DeMazo kapitel 21 III Anvend Black & Scholes formel til at unlever egenkapitalens beta i en virksomhed og …nd gældens beta. Hans Sommerfeldt Reale optioner kapitel 22 i BMA Department of Business Studies 3/3 ...
View Full Document

This note was uploaded on 12/28/2009 for the course FEWEB CORPFIN taught by Professor Dorsman during the Spring '09 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Page1 / 3

BDlaeringmaalkap21 - Læringsmål til Berk & DeMazo...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online