BDlaeringmaalkap25 - Læringsmål til B&D kap 25...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Læringsmål til B&D kap. 25 Leasing…nansiering De…ner en leasingaftale og speci…cer rettigheder og forpligtigelser for hver af parterne Sondre mellem sales-leasingtyper, direkte leasing og sales-lease back Beregn leasingomkostningerne i et perfekt marked. De…ner de …re typer optioner der er mulige for lejeren til at opnå ejerskab af aktivet ved leasingkontraktens udløb Sondre mellem to typer leasingaftaler der er godkendt af FASB Beskriv leasingaftalens behandling i en konkurssituation Givet det nødvendige input, sammenlign omkostningerne ved leasing med omkostningerne ved gælds…nansiering Identi…cer gode forklaringer på anvendelser af leasing Identi…cer dårlige forklaringer på anvendelser af leasing Hans Sommerfeldt Kapitel 7: Fundamentals of Capital Budgeting Department of Business Studies 1/1 ...
View Full Document

This note was uploaded on 12/28/2009 for the course FEWEB CORPFIN taught by Professor Dorsman during the Spring '09 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Ask a homework question - tutors are online