BDlaringsmaalkap18 - L&ringsm¡l for kapitel 18 Capital...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: L&ringsm¡l for kapitel 18: Capital Budgeting and Valuation with Leverage Beskriv de tre diskuterede v&rdians&ttelsesmetoder i kapitel 18 og opstil beregningsgangen i hver af de tre metoder Beregn unlevered- og egenkapitalomkostningerne og forklar hvordan der er relateret Estimer et projekts kapitalomkostninger, selv om dets risiko er forskellig fra hele virksomhedens Estimer et projekts kapitalomkostninger, givet projektets debt-equity ratio, idet det foruds&ttes (1) at virksomheden fastholder et target leverage ratio, eller (2) at skatteskjoldet predetermineret Hans Sommerfeldt Department of Business Studies Kapitel 7: Fundamentals of Capital Budgeting 1 / 21 Diskuter betydningen af at betragte den incrementale virkning af projektets leverage p& den samlede virksomhed Beregn projektets leveraged v¡rdi, hvis (1) virksomheden har en konstant rented¡kningsgradspolitik eller (2) virksomheden holder g¡lden p& et konstant niveau Beskriv situationer hvor WACC-metoden er bedst at anvende og situationer hvor APV-metoden anbefales OPGAVER i kap. 18 Hans Sommerfeldt Department of Business Studies Kapitel 7: Fundamentals of Capital Budgeting 2 / 21 18.11: a: Informationer om AMC: EBIT 1 = 2000 ; g=3%; NI=0 = ) INV = Afsk ; Δ NWC = ; T=40%; D = 5000 (risikofri); Konstant D/E hvert &r; r f = 5 % E [ r E ] = 11 %; β A = 1 , 11 (branchen) Find V u : FCF=EBIT-Skat+Afsk.-INV- Δ NWC = 2000 & , 4 ¡ 2000 = 1 . 200 I¡. CAPM: E [ r u ] = 5 % + 1 , 11 ¡ ( 11 % & 5 % ) = 11 , 66 % V u = FCF 1 r u & g = 1 . 200 , 1166 & , 03 = 13 . 857 b: G¢lden er risikofri derfor er rentesatsen 5%, hvis ikke ville der eksistere arbitragemulighed. Renterne INT=0,05 ¡ 5000 = 250 ; hvis g¢lden vokser med 3% p.a.gLr renterne det ogs&. Hans Sommerfeldt Department of Business Studies Kapitel 7: Fundamentals of Capital Budgeting 3 / 21 c: Den forventede v&rdi af skatteskjoldet er n&ste ¡r: 0,40 & 250 = 100 og det vokser med 3% p.a. Skatteskjoldet eksakte belLb er usikkert, da AMC kan optage ny g&ld eller tilbagebetale g&ld afh&ngig af AMCs cash ¢ow. Det gLr skatteskjoldets eksakte belLb risikofyldt selv om g&lden ikke er det. Risikoen er den samme som for assets og diskonteringsrenten er derfor: 5%+1,11 & ( 11 % ¡ 5 % ) = 11 , 67 % (som fLr) Vi har da: PV(renteskjold)= 100 , 1167 ¡ , 03 = 1 . 155 d: V L £ndes vha. APV-metoden: V L = V u + PV ( skatteskjold ) = 13 . 857 + 1 . 155 = 15 . 012 Egenkapitalens markedsv&rdi er da: E=V L ¡ D = 15 . 012 ¡ 5 . 000 = 10 . 012 Hans Sommerfeldt Department of Business Studies Kapitel 7: Fundamentals of Capital Budgeting 4 / 21 e: Vi &nder nu WACC: V L = 1 . 200 r WACC & , 03 = 15 . 012 = ) r WACC = 8 % + 3 % = 11 % f: E [ r E ] = ? I det efterflLgende foruds¡tter vi forenkLende at: V L = 15 . 000 og E = 10 . 000 da D=5.000 WACC-formLen efter skat: r WACC = E E + D ¡ r E + D E + D ¡ r D ¡ ( 1 & τ C ) = ) 11%= 10 . 000 10 . 000 + 5 . 000 ¡ r E + 5 . 000 10 . 000 + 5 . 000 ¡ , 05 ¡ ( 1 & , 4 ) = ) r E = 15 %...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 21

BDlaringsmaalkap18 - L&ringsm¡l for kapitel 18 Capital...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online