BerkDEkap7c - L&ringsm¡l I Givet et datas&t...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: L&ringsm¡l: I Givet et datas&t identi¢cer de relevante cash £ows i investeringskalkulen Forklar hvorfor opportunity costs skal inkluderes i cash £ows, mens sunk costs og renter ikke skal Beregn den skat der skal betales n¡r der tages hensyn til carryforwards og carrybacks Beregn de frie cash £ows for et give projekt Beskriv et hensigtsm&ssigt valg af diskonteringsrente (kalkulationsrente) for et s&rlig s&t af omst&ndigheder Anvend breakeven analyse, f¤lsomhedsanalyse og scenario analyse til evaluering af projekt risiko Hans Sommerfeldt Department of Business Studies Kapitel 7: Fundamentals of Capital Budgeting 1 / 17 Kapitel oversigt I Forecasting af earnings Bestemmelse af free cash &ows og NPV Analyse af projektet Hans Sommerfeldt Department of Business Studies Kapitel 7: Fundamentals of Capital Budgeting 2 / 17 Forecasting earnings I Investeringskakuleprocessen omfatter en listing af projekter der planl&gges og hvilke der er fordelagtige at implementere. Forecasts af projekternes fremtidige konsekvenser for virksomhedens cash ¡ow. Udgangspunktet er projektets incremental earnings: Oms&tning Omkostninger Hans Sommerfeldt Department of Business Studies Kapitel 7: Fundamentals of Capital Budgeting 3 / 17 Incremental earnings forecast opstillet efter funktion I Home Nets forLgede oms&tning pr. ¡r: 100.000 stk. a 260 kr./stk.= 26 mio. kr. pr. ¡r Home Nets forLgede omkostninger ( omsatte varer) pr. ¡r. 10.000 stk. a 110 kr./stk.=11 mio. kr. pr. ¡r. Bruttooverskud (resultat) pr. ¡r: 15 mio. kr. pr. ¡r. Investeringer og afskrivninger: HomeNet investerer 7,5 mio. kr. i udstyr. Afskrivninger beregnes efter den line&re metode Renter: Finansieringssiden skal ikke indg¡. Vi vurderer projektet p¡ egne pr&misser. Vi beregner, derfor UNLEVERED INCOME af projektet Skatter: Korrekte skattesats er marginale skattesats ....
View Full Document

This note was uploaded on 12/28/2009 for the course FEWEB CORPFIN taught by Professor Dorsman during the Spring '09 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Page1 / 17

BerkDEkap7c - L&ringsm¡l I Givet et datas&t...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online