BerkDEkap15 - Kapitel 15 G˘LD OG SKATTER L&ringsm¡l...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Kapitel 15 - G˘LD OG SKATTER L&ringsm¡l: Forklar virkningen af rentebetalinger p& cash ¡ow til investorerne Beregn renteskatteskjoldet, givet selskabsskattesatsen og rentebetalinger Beregn v¢rdien af en levered virksomhed Beregn WACC med selskabsskat Beskriv virkningen af levered rekapitalisering p& egenkapitalens v¢rdi Beskriv virkningen af personskat p& selskabsskattefordelen ved leverage Givet selskabsskat og personskat p& egenkapital og g¢ld, beregn skattefordelen af g¢ld med personskat Hans Sommerfeldt Department of Business Studies Kapitel 15: Debts and Taxes 1 / 8 Diskuter hvorfor det optimale leverageniveau ud fra et skattebesparelsessynspunkt er niveauet hvor renter er lig EBIT Beskriv relationen mellem optimal g&ldsandel og virksomhedens v&kstrate Vurder selskabers tilsyneladende underleverage b¡de indenlandsk og internationalt Hans Sommerfeldt Department of Business Studies Kapitel 15: Debts and Taxes 2 / 8 OPGAVER: 15.17 Virksomhedens skattesats: τ c = 40 % Investorskat: Personlig renteindkomst skattesats: τ i = 35 % Personlig skatttesats p& udbytter og kapitalgevinster: τ e = 15 % Spm. a: Risikofri rente p& g¡ld er r f =...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

BerkDEkap15 - Kapitel 15 G˘LD OG SKATTER L&ringsm¡l...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online