BerkDekap25l - Grundl&ggende om leasing I Leaseren Er...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Grundl&ggende om leasing I Leaseren: Er den part i en leasingaftale, der er forpligtet til at erl&gge de periodiske leasingydelser i bytte for retten til at anvende anl&gsgenstanden Lessor: Er den part i en leasingaftale, der er berettiget til leasingydelsen i bytte for udl¡n af anl&gsgenstanden Ingen eller ubetydelig up-front betaling Leasingydelserne i henhold til leasingkontrakten (ofte forudbetalte, m¡nedlige, kvartalsvise, ¡rlige) Ved leasingkontraktens udl¢b speci£cerer kontrakten, hvem der bevarer ejerskabet til anl&gsgenstanden og p¡ hvilke vilk¡r Hans Sommerfeldt Department of Business Studies Kapitel 25 i Berk¤ DeMarzo: Corporate fFinance 1 / 46 Grundl&ggende om leasing II Leasingkontrakten speci¡cerer vilk¢rene for kontraktens oph£r inden udl£b, fornyelse af kontrakten og k£b, samt forpligtelserne mht vedligeholdelsesomkostninger og serviceomkostninger Eksempler p& leasingtransaktioner Salgstype leasing , her er lessor ofte producent (hovedforhandler) af anl&gsgenstanden, ex IBM, Xerox. Direkte leasing , lessor ej producent emn uafh&ngigt selskab der er spt i k£b af anl&gsgenstanden og leaser den til kunder Sale and lease back , her ejer virksomheden anl&gsgenstanden, som den leaser til leaseren Hans Sommerfeldt Department of Business Studies Kapitel 25 i Berk¤ DeMarzo: Corporate fFinance 2 / 46 Grundl&ggende om leasing III Leveraged lease, lessoren l¡ner fra bank eller andre udl¡nere til kLbet af anl&gsgenstanden Special-purpose-entity (SPE), dannet af lessor med det eneste form¡l at f¡ leasingkontrakten SPE er anvendt i forbindelse med syntetiske leasingkontrakter med det form¡l at opn¡ speci¢kke regnskabsm&ssige og skattem&ssige virkninger Hans Sommerfeldt Department of Business Studies Kapitel 25 i Berk£ DeMarzo: Corporate fFinance 3 / 46 Leasing betalinger og residualv&rdier I Problemstilling: Bestemmelse af hvor meget leaseren vil betale for brugen af en anl&gsgenstand (ga/eltruck) Residualv&rdien (scrapv&rdien) af anl&gsgenstanden er afg¡rende for omkostningerne ved at lease Hans Sommerfeldt Department of Business Studies Kapitel 25 i Berk¢ DeMarzo: Corporate fFinance 4 £ 46 Leasing betalinger og residualv&rdier II Antag leasingmarkedet er et perfekt kapitalmarked = ) leasingydelserne fastl&gges s¡ kontrakten har en NPV=0 PV(leasingydelserne)=K¢bspris-PV(Residualv&rdien) Dvs. I et perfekt market, er leasingomkostningerne &kvivalent med omkostningerne ved k¢b og salg af aktivet Hans Sommerfeldt Department of Business Studies Kapitel 25 i Berk£ DeMarzo: Corporate fFinance 5 / 46 Leasing betalinger og residualv&rdier III Hans Sommerfeldt Department of Business Studies Kapitel 25 i Berk¡ DeMarzo: Corporate fFinance 6 / 46 Problem: I • Problem § Assume: • The purchase price of an industrial lathe is $50,000....
View Full Document

This note was uploaded on 12/28/2009 for the course FEWEB CORPFIN taught by Professor Dorsman during the Spring '09 term at Vrije Universiteit Amsterdam.

Page1 / 46

BerkDekap25l - Grundl&ggende om leasing I Leaseren Er...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online