BerkDeMaz - Lringsml Givet et datast identificer de...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Laeringsmål: Givet et datasaet identificer de relevante cash flows i investeringskalkulen Forklar hvorfor opportunity costs skal inkluderes i cash flows, mens sunk costs og renter ikke skal Beregn de frie cash flows for et give projekt Beskriv et hensigtsmaessigt valg af diskonteringsrente (kalkulationsrente) for et saerlig saet af omstaendigheder Anvend breakeven analyse, følsomhedsanalyse og scenario analyse til evaluering af projekt risiko Kapitel oversigt Forecasting af earnings Bestemmelse af free cash flows og NPV Analyse af projektet Forecasting earnings Investeringskakuleprocessen omfatter en listing af projekter der planlaegges og hvilke der er fordelagtige at implementere. Forecasts af projekternes fremtidige konsekvenser for virksomhedens cash flow. Udgangspunktet er projektets incremental earnings: Omsaetning Omkostninger Incremental earnings forecast opstillet efter funktion Home Nets forøgede omsaetning pr. år: 100.000 stk. a 260 kr./stk. 26 mio. kr. pr. år Home Nets forøgede omkostninger ( omsatte varer) pr. år. 10.000 stk. a 110 kr./stk. 11 mio. kr. pr. år. Bruttooverskud (resultat) pr. år: 15 mio. kr. pr. år.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Investeringer og afskrivninger : HomeNet investerer 7,5 mio. kr. i udstyr. Afskrivninger beregnes efter den lineaere metode Renter : Finansieringssiden skal ikke indgå. Vi vurderer projektet på egne praemisser. Vi beregner, derfor UNLEVERED INCOME af projektet Skatter : Korrekte skattesats er marginale skattesats . Indkomstskat
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

BerkDeMaz - Lringsml Givet et datast identificer de...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online