BMAkap20 - Hvad bestemmer optionens v&rdi I En...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Hvad bestemmer optionens v&rdi I En call option giver ejeren retten til at kLbe en aktie til en aftalt pris betegnet exercise price/ striking price/aftalekurse n p¡ eller fLr et speci¢ceret tidspunkt hvis optionen er europ&isk kan optionsretten kun udnyttes p¡ udlLbstidspunktet for optionen hvis optionen er amerikansk kan optionsretten udnyttes p¡ ethvert tidspunkt fLr udlLbstidspunktet eller p¡ selve udlLbstidspunktet Tabel 20.1 Jo l&ngere lLbetid p¡ optionen jo hLjere v&rdi (pr&mie/pris) Jo lavere aftalekurs jo hLjere v&rdi for call optionen Hans Sommerfeldt Department of Business Studies Kap.20 i BMA 1 / 11 Hvad bestemmer optionens v&rdi II Positionsdiagram ¡g. 20.1 Viser mulige payo/s p¢ Amgen call og put optioner med aftalekurs 60 Payo/en afh&nger af hvad der sker med aktiekursen En put option giver ejeren retten til at s&lge en aktie til en aftalt pris betegnet exercise price/ striking price/aftalekurse n p¢ eller fLr et speci¡ceret tidspunkt hvis optionen er europ&isk kan optionsretten kun udnyttes p¢...
View Full Document

Page1 / 11

BMAkap20 - Hvad bestemmer optionens v&rdi I En...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online