{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Endeavor - Endeavor Dernei Trkiye Ofisi Hakknda New York...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Endeavor Derneği Türkiye Ofisi Hakkında New York Times köşe yazarlarından Thomas Friedman Dünya Düzdür: 21. Yüzyılın Kısa Tarihi adlı kitabında belirttiği gibi, “Endeavor, yoksulluğa karşı en etkin programlardan biridir.” Endeavor, etkin girişimcileri tespit edip destekleyerek, sürdürülebilir ekonomik gelişime katkı sağlamayı amaçlıyor. Endeavor’ın üzerine yoğunlaştığı “Etkin Girişimciler”, iddialı hedefleri ve güçlü büyüme planları olan, başarıya ulaştığında tüm paydaşlarına yüksek katma değer yaratma potansiyeli sunan, kendi hayatlarının yanı sıra, bulunduğu topluluğu ve dünyayı değiştirme gücüne sahip olan girişimcilerdir. Endeavor Derneği’nin Avrupa’daki ilk ofisi olan Türkiye Ofisi, Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinin öncülüğünde 2006 yılının Aralık ayında kuruldu. Yönetim Kurulu Ali Koç, Bülent Çelebi,
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online