Endeavor - Endeavor Dernei Trkiye Ofisi Hakknda New York...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Endeavor Dernei Trkiye Ofisi Hakknda New York Times ke yazarlarndan Thomas Friedman Dnya Dzdr: 21. Yzyln Ksa Tarihi adl kitabnda belirttii gibi, Endeavor, yoksullua kar en etkin programlardan biridir. Endeavor, etkin giriimcileri tespit edip destekleyerek, srdrlebilir ekonomik geliime katk salamay amalyor. Endeavorn zerine younlat Etkin Giriimciler, iddial hedefleri ve gl byme planlar olan, baarya ulatnda tm paydalarna yksek katma deer yaratma potansiyeli sunan, kendi hayatlarnn yan sra, bulunduu topluluu ve dnyay deitirme gcne sahip olan giriimcilerdir. Endeavor Derneinin Avrupadaki ilk ofisi olan Trkiye Ofisi, Trk i dnyasnn nde gelen isimlerinin nclnde 2006 ylnn Aralk aynda kuruldu. Ynetim Kurulu Ali Ko, Blent elebi, Ebru zdemir, Emin Hitay, Emre Mermer, Fadi Nahas, Ik Keeci Aur, Mahmut nl, Matthew...
View Full Document

This note was uploaded on 12/30/2009 for the course ORG 301 taught by Professor Duygu during the Spring '09 term at Sabancı University.

Ask a homework question - tutors are online