{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Girisimcilik_Seruveni_Basvuru_Formu

Girisimcilik_Seruveni_Basvuru_Formu - Yarma Formu 1 Ksa...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Yarışma Formu 1. Kısa Tanıtım Özeti (max. 20 kelime) F ikrinizin dış dünyaya (mesela ödül törenlerinde) nasıl tanıtılmasını isterseniz, o şekilde doldurmanız gereken bir  soru – yani yazınız hem fikrinizi çekici kılmalı hem de fikrinizin özünü vermeli. Sadece bu soru dış dünyaya açık  olacaktır – diğer tüm cevaplarınızı gizlilik anlaşması imzalamış jüri üyeleri görecektir. 2. İlham Kaynağı (max. 100 kelime) İş fikrinizin ilham kaynağı neydi? Neden bu fikri seçtiniz? 3. Yatırımcı Özeti (max. 100 kelime) İş fikrinizin, potansiyel bir yatırımcıyı etkilemek üzere hazırlanmış kısa bir özeti 4. Pazar Fırsatı (max. 200 kelime) Pazar ihtiyacı nedir? — Pazar büyüklüğü nedir? — Hedef müşteri kitlesi kimlerden oluşur? 5. Ürün/Hizmet Detayları (max. 200 kelime) Ürün ya da hizmetiniz nedir? — Pazar ihtiyacını nasıl karşılayacak? Ürün ya da hizmetinizi farklı kılan nedir? — Müşteriler niye sizin ürün ya da hizmetinizi tercih etsinler?
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online