Poka yeko - 1 POKA YOKE Nedir Kelime Anlamyla Ne Demektir Poka-Yoke kavram Japonyada gelitirilmitir lk defa 1986 ylnda Dr Shigeo Shingo tarafndan

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 ) POKA – YOKE Nedir? Kelime Anlamıyla Ne Demektir ? Poka-Yoke kavramı Japonya’da geliştirilmiştir. İlk defa 1986 yılında Dr. Shigeo Shingo tarafından açıklanmıştır. Poka-Yoke şu anlama gelmektedir: Poka : Kaza ile herkesin yapabileceği hata (Görülmeyen tesadüfi hata) Yoke : Korumak (Azaltma) 2 ) Dr. Shigeo Shingo Kimdir ? Dr. Shingo Saga City de 1909 yılında dogdu ve 1930 da Yamanashi Teknik Kolejinden makine müh. bitirdi. Tayvandaki Taipei Railway fabrikasında işe başladı. Burada bilimsel yöneticilikle tanıştı. Sonrada 1945 de Japon Yönetim Şirketinde profesyonel yönetim uzmanı oldu. Daha sonra egitim departmanı, bilgi işlem dep. ve Fukioko ofisinin yöneticisi oldu. 1951 de egitim dep. başkanı olarak istatistiksel kalite kontrol yöntemlerini uyguladı. 1954 de 300 şirketi araştırdı. 1955 de hem çalışanlar hem de tedarikçiler için Toyota Motor Co. da endüstri müh ve fabrika geliştirme egitimiyle görevlendirildi. 1956 - 1968 boyunca Nagasaki deki Mitsubishi Heavy Industries de 65000 tonluk gemi omurgasını biraraya toplama zamanını 4 aydan 2 aya azaltmaktan sorumlu oldu. Bu dünyada gemi inşasında yeni bir rekor oldu ve sistem Japonya daki her tersaneye yayıldı. 1974 de Amerika da Livernos Otomasyonnu ziyaret etti ve 1975 den 1979 a kadar SMED (Single Minute Exchange of Die) ve stoksuz üretim konusunda Amerikan Şirketi Federal Mogul için egitim verdi. Citroen deniz aşırı ilk danışman firması olmustur , 1981 de. Danışmanlıgını yaptıgı diger şirketler ise Japonya da Daihatsu, Yamaha, Mazda, Sharp, Fuji, Nippon, Hitachi, Sony ve Olympus, Fransa da Peugeot tur. US şirketi Omark endüstrisinde, onun metodlarının kullanımına, hata ve stok azaltma, üretimde artış ile şirkete ön ayak oldu. O yıl Shingo hükmüne 17 dünya çapında en iyi gelişmeyi gösterdi. Shingo 14 den fazla büyük kitap yazdı. Çogu ingilizceye ve diger avrupa dillerine çevrildi. Özellikle Toyota üretim sistemi kitabı çok satmıştır. 3) Poka Yoke 3.1 ) Poka Yoke nin Doguşu : 1961 de Yamada Elektrik ziyaret ederken Shingo fabrikanın ürünleriyle ilgili hataları anlattı . Ürünün parçası, iki yay ile desteklenen iki itme butonlu bir switch idi. Ara sıra işçiler her butonun altına yay eklemeyi unutmaktaydılar. Bazen hata müşteriye ulaşana kadar farkedilememekteydi. Ve fabrika müşteriye bir mühendis yollamak ve switch i parçalarına ayırıp, kayıp yayı ekledikten sonra tekrar switch i birlestirmek zorunda kalmaktaydı. Bu durumda kayıp yay problemi hem maliyetli hem de rahatsız edicidir. Fabrika yönetimi işçileri işlerine daha fazla dikkat için ödeme yaptılar fakat sonun da yeniden ortaya çıktı. Shingo bir çözüm önerdi ve ilk Poka Yoke aracı oluştu
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/30/2009 for the course ORG 301 taught by Professor Duygu during the Spring '09 term at Sabancı University.

Page1 / 7

Poka yeko - 1 POKA YOKE Nedir Kelime Anlamyla Ne Demektir Poka-Yoke kavram Japonyada gelitirilmitir lk defa 1986 ylnda Dr Shigeo Shingo tarafndan

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online