11-nuoi-caovan-chau-caongoc - pr11.Nam

11-nuoi-caovan-chau-caongoc - pr11.Nam - TP CH KHOA HC V...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T ẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC Đ À N ẴNG - S 5(28).2008 76 V Ề PHẦN DƯ TRONG PHƯƠNG TR ÌNH H ỒI QUY TUY ẾN TÍNH ON THE RESIDUAL PARTS OF THE LINEAR REGRESSION EQUATIONS CAO VĂN NUÔI Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng CAO NG C CHÂU H ọc viên cao học khoá 2005-2008 TÓM T ẮT Bài báo trình bày ph ương pháp t ìm phân ph ối của phần dư trong phương trình hồi quy tuy ến tính. Các kết luận trong bài báo được chứng minh một cách chi tiết. Khi biết được phân ph ối của phần dư trong phương trình hồi quy tuyến tính, người ta đánh giá được sai s ố của dữ liệu đầu ra và hiểu rõ thêm quy lu ật phân phối của phần dư. Vì vậy, phân ph ối của phần dư trong phương trình hồi quy tuyến tính là rất quan trọng . ABSTRACT This paper presents on the distributions of the residual parts of the linear regression equations. The results in this paper proved in detail. If we known the distribution of this residual parts then we can estimate errors of output data and to study the distributions of this residual parts of the linear regression equations. So, the distributions of residual parts of the linear regression equation is the most importance. 1. Khái ni ệm Định nghĩa 1.1 . N ếu 12 n Z ,Z ,. ..,Z là các bi ến ngẫu nhiên chuẩn tiêu chuẩn độc lập thì X được xác định bởi 22 2 n X Z Z ... Z , = + ++ được gọi là có phân phối khi -bình ph ương với n b ậc tự do và ký hiệu: 2 n X~ .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

11-nuoi-caovan-chau-caongoc - pr11.Nam - TP CH KHOA HC V...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online