T015 - Mc lc Phn m u Phn ni dung IC s l lun trit hc dng lm...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Môc lôc - PhÇn më ®Çu - PhÇn néi dung I- C¬ së lý luËn triÕt häc dïng lµm tiÒn ®Ò lý luËn cho ®Ò tµi. 1. Nguyªn t¾c ph¬ng ph¸p luËn cña qui luËt lîng- chÊt. 2. Nguyªn t¾c ph¬ng ph¸p luËn cña mèi quan hÖ nguyªn nh©n- kÕt qu¶. II- VËn dông nguyªn lý triÕt häc ®Ó ph©n tÝch, lµm râ thùc tr¹ng cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam tríc xu thÕ toµn cÇu ho¸. III- Nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ. - PhÇn kÕt luËn
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Kinh tÕ lµ ngµnh kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña mäi quèc gia trªn thÕ giíi. ChÝnh v× thÕ, nã chiÕm mét vai trß quan träng trong hÖ thèng nhµ níc cña mçi quèc gia. Kh«ng chØ cã vËy, lÜnh vùc kinh tÕ cßn ¶nh hëng ®Õn mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi nh: chÝnh trÞ, v¨n ho¸, m«i trêng. .. Do cã vai trß quan träng nh vËy nªn mçi mét thay ®æi dï lín hay nhá cña ngµnh kinh tÕ ®Òu ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn chung cña mét quèc gia. Ngµy nay, xu thÕ toµn cÇu ho¸ ®ang lµ mét ®Ò tµi thu hót nhiÒu sù chó ý vµ gÇn ®©y hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt - Mü ®· ®îc th«ng qua t¹o thªm nhiÒu c¬ héi cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ ë níc ta nhng ®ång thêi ®©y còng lµ mét th¸ch thøc lín ®èi víi nÒn kinh tÕ cßn ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn nh níc ta ,v× hiÖn nay cã thÓ nãi c«ng nghÖ vµ kü thuËt cña ta cßn ®i chËm h¬n so víi thÕ giíi vµ chóng ta buéc ph¶i cã nh÷ng ®æi míi trong cung c¸ch s¶n xuÊt, qu¶n lý , ®Çu t ®óng híng . .. Bµi tiÓu luËn nµy ®· gióp em häc hái ®îc rÊt nhiÒu trong viÖc rÌn luyÖn c¸ch viÕt, c¸ch diÔn gi¶i mét vÊn ®Ò vµ trau dåi kh¶ n¨ng t duy. Song do ®©y lµ bµi tiÓu luËn ®Çu tiªn cho nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vÒ néi dung còng nh h×nh thøc. KÝnh mong c¸c thÇy c« gi¸o söa ch÷a vµ gãp ý ®Ó tiÓu luËn cã thÓ hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n !
Background image of page 2
PhÇn néi dung I- C¬ së lý luËn triÕt häc dïng lµm tiÒn ®Ò lý luËn cho ®Ò tµi 1 - Q uy luËt lîng- chÊt Muèn hiÓu thÊu ®¸o qui luËt lîng- chÊt th× tríc hÕt ph¶i t×m hiÓu xem thÕ nµo lµ lîng, thÕ nµo lµ chÊt. Trong gi¸o tr×nh triÕt häc M¸c- Lªnin, kh¸i niÖm vÒ chÊt vµ lîng ®îc dÞnh nghi· nh sau:” chÊt lµ mét ph¹m trï triÕt häc dïng ®Ó chØ tÝnh qui ®Þnh kh¸ch quan vèn cã cña sù vËt vµ hiÖn tîng, lµ sù thèng nhÊt h÷u c¬ cña c¸c thuéc tÝnh lµm cho nã lµ nã chø kh«ng ph¶i c¸i kh¸c”. Cßn”lîng lµ mét ph¹m trï triÕt häc ®Ó chØ tÝnh qui ®Þnh vèn cã cña sù vËt biÓu thÞ sè lîng, qui m«,tr×nh ®é, nhÞp ®iÖu cña sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña sù vËt còng nh cña c¸c thuéc tÝnh cña nã”.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 19

T015 - Mc lc Phn m u Phn ni dung IC s l lun trit hc dng lm...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online