{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T016 - Li m u Chng ta ang sng trong k nguyn ca kinh t tri...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Chóng ta ®ang sèng trong kû nguyªn cña kinh tÕ tri thøc, ®ßi hái mçi con ngêi ph¶i ®îc ®μo t¹o tr×nh ®é häc vÊn, n¨ng lùc ; tu dìng rÌn luyÖn phÈm chÊt ®¹o ®øc, ý thøc lao ®éng tèt h¬n ®Ó cã thÓ ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña sù biÕn ®aei khoa häc c«ng nghÖ hÕt søc nhanh chãng. Trong sù nghiÖp ®aei míi ®Êt níc víi nh÷ng môc tiªu d©n giμu, n- íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng, d©n chñ, v¨n minh, hiÖn nay, con ngêi vμ nguån nh©n lùc ®îc coi lμ nh©n tè quan träng hμng ®Çu, quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn nhanh, hiÖu qu¶ vμ bÒn v÷ng nÒn kinh tÕ níc ta. §ã lμ yÕu tè hÕt søc bøc thiÕt vμ cÇn cã tÝnh cËp nhËt, ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ con ngêi vμ nguån nh©n lùc xÐt trong níc ta nãi riªng vμ quèc tÕ nãi chung. Chóng ta kh¼ng ®Þnh con ngêi võa lμ môc tiªu võa lμ ®éng lùc cña ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®ång thêi ph¶i lμ nh÷ng con ngêi cã tri thøc vμ ®¹o ®øc. Tõ ®©y mçi con ngêi dÇn dÇn vÒ ®óng vÞ trÝ lμ mét chñ thÓ s¸ng t¹o ra c¸c gi¸ trÞ, bao gåm c¸c gi¸ trÞ tinh thÇn vμ gi¸ trÞ vËt chÊt, cho b¶n th©n vμ cho x· héi. V× vËy, vÊn ®Ò cèt lâi lμ, ta ph¶i thùc hiÖn chiÕn lîc GD§T nguån nh©n lùc, ph¸t triÓn con ngêi mét c¸ch toμn diÖn c¶ thÓ lùc lÉn trÝ lùc. NhiÖm vô cña GD§T lμ ®a con ngêi ®¹t ®Õn nh÷ng gi¸ trÞ phï hîp víi ®AEc ®iÓm v¨n ho¸ vμ nh÷ng yªu cÇu míi ®AEt ra ®èi víi con ngêi ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®aei míi cña níc ta còng nh xu híng ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung trªn thÕ giíi. §Ò tμi : VÊn ®Ò triÕt häc vÒ con ngêi vμ con ngêi trong qu¸ tr×nh ®aei míi hiÖn nay 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Néi dung TriÕt häc nμo còng ph¶i tr¶ lêi b»ng c¸ch nμy hay c¸ch kh¸c c©u hái: Con ngêi lμ g×? Con ngêi sinh ra tõ ®©u, ho¹t ®éng vμ ph¸t triÓn ra sao? Tríc khi cã häc thuyÕt M¸c, nh÷ng cè g¾ng cña t duy triÕt häc nh»m ®¹t tíi sù hiÓu biÕt vÒ con ngêi "cô thÓ" hiÖn thùc ®Òu kh«ng ®em l¹i kÕt qu¶, rèt cuéc lμ chñ nghÜa duy t©m vÉn ngù trÞ trong nhËn thøc vÒ con ngêi vμ vÒ ®êi sèng x· héi. ChØ ®Õn triÕt häc M¸c, vÊn ®Ò con ngêi míi ®îc xem xÐt mét c¸ch nhÊt qu¸n, ®Çy ®ñ vμ s©u s¾c h¬n, trªn c¬ së lËp trêng cña duy vËt triÖt ®Ó. I. Con ngêi trong triÕt häc M¸c - Lªnin 1. B¶n chÊt con ngêi BÊt cø mét häc thuyÕt nμo vÒ con ngêi ®Òu kh«ng thÓ lÈn tr¸nh mét vÊn ®Ò ®· ®îc ®AEt ra trong lÞch sö; Con ngêi lμ g×? B¶n chÊt cña con ngêi lμ g×? Quan ®iÓm duy t©m quy ®AEc trng, b¶n chÊt con ngêi vμo lÜnh vùc ý thøc t tëng, t×nh c¶m, ®¹o ®øc, hoAEc xem b¶n chÊt con ngêi lμ c¸i g× ®ã ®îc quy ®Þnh s½n tõ nh÷ng lùc l- îng siªu tù nhiªn.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 25

T016 - Li m u Chng ta ang sng trong k nguyn ca kinh t tri...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online