T018 - a t vn I L do chn ti S nghip cng nghip ha x hi ch...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
a- §Æt vÊn ®Ò I- Lý do chän ®Ò tµi Sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa x· héi chñ nghÜa ë níc ta ®îc b¾t ®Çu tõ cuèi n¨m 1960. §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø III( 9- 1960) cña §¶ng lao ®éng ViÖt Nam ®· quyÕt nghÞ “ NhiÖm vô trung t©m cña thêi kú qu¸ ®é ë miÒn B¾c níc ta lµ c«ng nghiÖp hãa x· héi chñ nghÜa, mµ mÊu chèt lµ u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghiÖp nÆng”. Sù nghiÖp ®ã ®Õn nay vÉn cßn tiÕp tôc. C«ng nghiÖp hãa x· héi chñ nghÜa ë níc ta tiÕn hµnh trong hoµn c¶nh vµ ®iÒu kiÖn: - Trong suèt thêi gian tiÕn hµnh c«ng nghiÖp hãa, t×nh h×nh trong níc vµ quèc tÕ lu«n diÔn biÕn rÊt s«i ®éng, phøc t¹p vµ kh«ng thuËn chiÒu. B¾t ®Çu c«ng nghiÖp hãa ®îc bèn n¨m th× ®Õ quèc Mü më réng chiÕn tranh ph¸ ho¹i miÒn B¾c. §Êt níc ph¶i thùc hiÖn ®ång thêi hai nhiÖm vô chiÕn lîc: MiÒn B¾c võa chiÕn ®Êu chèng chiÕn tranh ph¸ ho¹i, võa x©y dùng; miÒn Nam thùc hiÖn c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc. §Êt níc thèng nhÊt, c¶ níc ®i lªn chñ nghÜa x· héi ®îc vµi n¨m th× kÎ thï g©y ra chiÕn tranh biªn giíi. ChiÕn tranh biªn giíi kÕt thóc l¹i kÐo theo cÊm vËn cña Mü. - NÕu nh÷ng n¨m 60, hÖ thèng x· héi chñ nghÜa lín m¹nh, ph¸t triÓn nhanh kh«ng thua kÐm nhiÒu so víi c¸c níc t b¶n chñ nghÜa ph¸t triÓn, cã uy tÝn trªn thÕ giíi ®· t¹o ra hoµn c¶nh quèc tÕ thuËn lîi cho c«ng nghiÖp hãa ë níc ta, th× sang nh÷ng n¨m 70, 80 hoµn c¶nh quèc tÕ l¹i g©y bÊt lîi cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa ë níc ta. Sau cuéc khñng ho¶ng dÇu löa cña thÕ giíi( 1973) c¸c níc x· héi chñ nghÜa do chuyÓn dÞch c¬ cÊu vµ ®æi míi c«ng nghÖ chËm h¬n so víi c¸c níc t b¶n chñ nghÜa, 1
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
hiÖu qu¶ thÊp, uy tÝn trªn thÞ trêng quèc tÕ gi¶m, céng c¸c sai lÇm kh¸c ®· dÉn ®Õn sù sôp ®æ cña Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u, lµm mÊt ®i thÞ trêng lín vµ sù gióp ®ì kh«ng nhá tõ c¸c níc nµy( íc tÝnh 1 n¨m 1 tû ®« la, chiÕm 7% GDP ). C«ng nghiÖp hãa ë níc ta xuÊt ph¸t tõ ®iÓm rÊt thÊp vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi, vÒ ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt vµ tõ tr¹ng th¸i kh«ng phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi tr×nh ®é vµ tÝnh chÊt ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. N¨m 1960 c«ng nghiÖp chiÕm 18,2% thu nhËp quèc d©n s¶n xuÊt, 7% lao ®éng x· héi trong c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n; n«ng nghiÖp chiÕm tû lÖ t¬ng øng lµ 42,35 vµ 83%; s¶n lîng l- ¬ng thùc b×nh qu©n ®Çu ngêi díi 300 kg; GDP b×nh qu©n ®Çu ngêi kho¶ng díi 100 ®« la. Trong khi ph©n c«ng lao ®éng x· héi cha ph¸t triÓn vµ lùc lîng s¶n xuÊt ë tr×nh ®é thÊp th× quan hÖ s¶n xuÊt ®· ®îc ®Èy lªn tr×nh ®é tËp thÓ hãa vµ quèc doanh hãa lµ chñ yÕu. §Õn n¨m 1960: 85,8% tæng sè hé n«ng d©n vµo hîp t¸c x·; 100% hé t s¶n ®îc c¶i t¹o trong tæng sè t s¶n c«ng th-
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern