T019 - I t vn hin nay 1 T nh cp thit H in nay Vit Nam ang tin hnh cng nghip hoh in i ho t n c mun vy cn c nn kinh t tng tr ng v pht trin cao Trong

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
I. §AEt vÊn ®Ò hiÖn nay 1 . TÝnh cÊp thiÕt HiÖn nay, ViÖt Nam ®ang tiÕn hμnh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, muèn vËy cÇn cã nÒn kinh tÕ t¨ng trëng vμ ph¸t triÓn cao. Trong ®ã nhu cÇu vÒ vèn lμ hÕt søc cÇn thiÕt, ®îc coi lμ yÕu tè hμng ®Çu, lμ tiÒn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ.§¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc gi÷a nhiÖm kú kho¸ VII cña ®¶ng ®· ®Ò ra: “®Ó c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc cÇn huy ®éng nhiÒu nguån vèn s½n cã víi sö dông vèn cã hiÖu qu¶, trong ®ã nguån vèn trong níc lμ quyÕt ®Þnh nguån vèn bªn ngoμi lμ quan träng. ..”. TÝn dông ra ®êi rÊt sím, ra ®êi khi x· héi b¾t ®Çu cã sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi vμ chÕ ®é së h÷u t nh©n vÒ t liÖu s¶n xuÊt. TÝn dông ®· tån t¹i vμ ph¸t triÓn ë nhiÒu nÒn kinh tÕ víi c¸c møc ®é ph¸t triÓn kh¸c nhau. §AEc biÖt hiÖn nay trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nÒn s¶n xuÊt hμng ho¸ ph¸t triÓn m¹nh mÏ, cïng víi sù tån t¹i c¸c mèi quan hÖ cung- cÇu vÒ hμng ho¸, vËt t, søc lao ®éng th× quan hÖ cung cÇu vÒ tiÒn vèn ®· xuÊt hiÖn vμ ngμy mét ph¸t triÓn nh mét ®ßi hái cÇn thiÕt kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ nh»m ®¸p øng nhu cÇu tiÕt kiÖm vμ ®Çu t. Nhμ níc ®· sö dông tÝn dông nh mét c«ng cô quan träng trong hÖ thèng c¸c ®ßn bÉy kinh tÕ ®Ó thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Muèn t×m hiÓu râ vÒ tÝn dông t«i ®· chän viÕt ®Ò tμi: “ TÝn dông: c¬ së lÝ luËn vμ thùc tiÔn ë ViÖt Nam”. 2. Môc tiªu nghiªn cøu - Gãp phÇn hÖ thèng ho¸ c¬ së lÝ luËn vÒ tÝn dông. - Ph©n tÝch t×nh h×nh tÝn dông ë ViÖt Nam. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
- §a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng tÝn dông. II. Nghiªn cøu taeng quan 1. C¬ së lÝ luËn vÒ tÝn dông 1.1. Kh¸i niÖm : TÝn dông lμ quan hÖ vay mîn lÉn nhau theo nguyªn t¾c cã hoμn tr¶. Danh tõ tÝn dông dïng ®Ó chØ mét sè hμnh vi kinh tÕ rÊt phøc t¹p nh: b¸n chÞu hμng ho¸, cho vay, chiÕt khÊu, b¶o hμnh,ký th¸c, ph¸t hμnh giÊy b¹c. Trong mçi mét hμnh vi tÝn dông cã hai bªn cam kÕt víi nhau nh sau: - Mét bªn th× trao ngay mét sè tμi ho¸ hay tiÒn tÖ - Cßn mét bªn kia cam kÕt sÏ hoμn l¹i nh÷ng ®èi kho¶n cña sae tμi ho¸ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh vμ theo mét sè ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh nμo ®ã. Nhμ kinh tÕ ph¸p, «ng Louis Baudin, ®· ®Þnh nghÜa tÝn dông nh lμ “ Mét sù trao ®aei tμi ho¸ hiÖn t¹i lÊy mét tμi hãa t- ¬ng lai”. ë ®©y yÕu tè thêi gian ®· xen lÉn vμo vμ còng v× cã sù xen lÉn ®ã cho nªn cã thÓ cã sù bÊt tr¾c, rñi ro x¶y ra vμ cÇn cã sù tÝn nhiÖm cña hai bªn ®¬ng sù ®èi víi nhau. Hai bªn ®¬ng sù dùa vμo sù tÝn nhiÖm, sö dông sù tÝn nhiÖm cña nhau v× vËy míi cã danh tõ thuËt ng÷ tÝn dông. Nh÷ng hμnh vi
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 18

T019 - I t vn hin nay 1 T nh cp thit H in nay Vit Nam ang tin hnh cng nghip hoh in i ho t n c mun vy cn c nn kinh t tng tr ng v pht trin cao Trong

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online