T020 - l i m u F Enghen k h ng nh K hng c c s vn m i n h H...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
lêi më ®Çu F. Enghen ®· kh¼ng ®Þnh: “Kh«ng cã c¬ së v¨n minh Hi L¹p vμ ®Õ quèc La M· th× tuyÖt nhiªn kh«ng cã Ch©u ¢u hiÖn ®¹i”. VËy häc tËp Enghen chóng ta cã thÓ ®AEt vÊn ®Ò: “NÕu kh«ng cã v¨n minh cae ®¹i Trung Quèc th× kh«ng cã níc ViÖt Nam ngμy nay”. Nãi ®Õn nÒn v¨n minh cae ®¹i Trung Quèc th× qu¶ lμ réng lín. BiÕt bao nhiªu hÖ t t ëng xuÊt hiÖn vμ tån t¹i m·i cho ®Õn ngμy nay. Tõ thuyÕt ©m d¬ng ngò hμnh, häc thuyÕt cña Khaeng Tö, L·o tö. .. ThÕ nh ng trong c¸c häc thuyÕt Êy, kh«ng ai cã thÓ chèi c·i ®îc r»ng häc thuyÕt Nho gia. Nhμ ngêi ph¸t khëi ph¸t lμ Khaeng tö lμ cã vÞ trÝ quan träng h¬n hÕt trong lÞch sö ph¸t triÓn cña Trung Quèc nãi chung vμ c¸c n íc §«ng Nam ¸ nãi riªng. KÓ tõ lóc xuÊt hiÖn tõ vμi thÕ kû tr íc c«ng nguyªn cho ®Õn thêi nhμ H¸n (H¸n Vò §Õ) Nho gi¸o ®· chÝnh thøc trë thμnh hÖ t t ëng ®éc t«n vμ lu«n lu«n gi÷ vÞ trÝ ®ã cho ®Õn ngμy cuèi cïng cña chÕ ®é phong kiÕn. §iÒu ®ã ®· minh chøng râ rμng: Nho gi¸o h¼n ph¶i cã nh÷ng gi¸ trÞ tÝch cùc ®AEc biÖt, nÕu kh«ng sao nã cã thÓ cã søc sèng m¹nh mÏ ®Õn nh vËy. Tõ ®Çu thÕ kû XX ®Õn nay, rÊt nhiÒu ngêi ®· phª ph¸n ®¹o Nho, tè c¸o tÝnh chÊt b¶o thñ, phi khoa häc
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
cña nã. Nh ng nÕu lÊy quan ®iÓm lÞch sö mμ xem xÐt, ë thÕ kû XX râ rμng Nho gi¸o lμ cae hñ nh ng ë giai ®o¹n tr íc cã vËy kh«ng. Vμo thÕ kû X trªn b¸n ®¶o §«ng D¬ng cã 3 v¬ng quèc: §¹i ViÖt, Cham Pa, Khmer, lùc l îng ngang nhau. DÇn dÇn §¹i ViÖt chiÕm u thÕ, võa ®ñ søc chèng l¹i phong kiÕn ph¬ng B¾c, võa khai hoang Nam TiÕn, ¸t h¼n 2 v¬ng quèc kia. Ph¶i ch¨ng ®¹o Nho ®· ®ãng mét vai nhÊt ®Þnh trong sù h×nh thμnh t ¬ng quan lùc l îng Êy. Ph¶i ch¨ng chóng ta ®· du nhËp ®¹o Nho cña Trung Quèc råi sau ®ã biÕn thμnh mét c«ng cô chèng laÞ. BiÖn chøng lÞch sö lμ nh thÕ. Nho gi¸o lμ c«ng cô ®Ó phong kiÕn ph¬ng B¾c dïng ®Ó lÖ thuéc c¸c d©n téc kh¸c, nh ng võa lμ c«ng cô gióp c¸c d©n téc chèng l¹i Trung Quèc. ChÝnh v× ý nghÜa vμ vai trß to lín cña Nho gi¸o ®èi víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña Trung Quèc vμ ViÖt Nam nªn em cã høng thó ®AEc biÖt víi ®Ò tμi “Nh÷ng t t ëng c¬ b¶n cña nho gi¸o vμ ¶nh h ëng cña nã ë níc ta”. Néi dung ®Ò tμi ngoμi phÇn më ®Çu vμ kÕt luËn gåm 2 phÇn: PhÇn I: TiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña Nho gi¸o vμ mét sè néi dung chÝnh cña nã. PhÇn I I: ¶nh hëng cña Nho gi¸o tíi ®êi sèng v¨n ho¸ ViÖt Nam.
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
PhÇn I Vμi nÐt vÒ tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña Nho gi¸o vμ mét sè néi dung tÝch cùc cña nã.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 29

T020 - l i m u F Enghen k h ng nh K hng c c s vn m i n h H...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online