T021 - LI NI U LI T ngy t nc ta c s i mi v kinh t chuyn t...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LêI NãI §ÇU LêI NãI §ÇU Tõ ngµy ®Êt níc ta cã sù ®æi míi vÒ kinh tÕ , chuyÓn tõ kinh tÕ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ trêng nhiÒu thµnh phÇn, tù do ho¹ch ®éng vµ h¹ch to¸n nªn ®Êt níc còng cã nhiÒu thay ®æi. Sù thay ®æi nµy ®· mang l¹i cho ®Êt níc nhiÒu thµnh tùu vÒ kinh tÕ còng nh x· héi. Nhng xÐt ®Õn tÝnh hai mÆt cña vÊn ®Ò th× c¬ chÕ thÞ trêng bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®îc th× còng cßn nh÷ng mÆt cha ®îc : Mét trong nh÷ng mÆt cha ®îc ®ã lµ nh÷ng mÆt ®ã lµ t×nh tr¹ng sinh viªn ra trêng thÊt nghiÖp ngµy cµng t¨ng, vÊn ®Ò x· héi mµ gÇn nh kh«ng cã trong nÒn kinh tÕ bao cÊp. §Êt níc muèn ph¸t triÓn th× ph¶i ®i lªn tõ lao ®éng, mµ sinh viªn lµ lùc lîng lao ®éng trÎ, n¨ng ®éng, dåi dµo vµ ®îc ®µo t¹o. V× vËy ®©y lµ nguån nh©n lùc rÊt quan träng cÇn ®îc sö dông mét c¸ch hîp lý hiÖu qu¶. T×nh tr¹ng sinh viªn thÊt nghiÖp sÏ ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña ®Êt níc. VÊn ®Ò nµy nguyªn nh©n do ®©u, ph¶i ch¨ng lµ: - Tr×nh ®é cña sinh viªn kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu ngµy mét cao cña c«ng viÖc, do chÊt lîng ®µo t¹o thÊp cña c¸c trêng ®¹i häc,cao ®¼ng ? - Do lîng cung lín h¬n cÇu vÒ nguån lao ®éng ? - Do chÝnh s¸ch cña nhµ níc cha hîp lý trong viÖc sö dông lao ®éng ? - Do sù chñ quan cña sinh viªn kh«ng muèn c«ng t¸c t¹i nh÷ng vïng xa, khã kh¨n ?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
VÊn ®Ò nµy ®îc nh×n nhËn ë nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau v× mçi ng- êi cã mét quan ®iÓm kh¸c nhau. §iÒu nµy x¶y ra lµ v× vÒ mÆt nhËn thøc chñ thÓ cha nh×n nhËn vÊn ®Ò mét c¸ch toµn diÖn, tæng thÓ mµ chØ nh×n ë mét phÝa nhÊt ®Þnh.Do vËy bµi tiÓu luËn nµy em sÏ vËn dông quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc M¸c _ Lª Nin ®Ó gi¶i thÝch nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò vµ ®a ra mét vµi gi¶i ph¸p. PhÇn néi dung cña bµi tiÓu luËn sÏ gåm c¸c môc sau : Ch¬ng I : PhÇn néi dung I. Quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc M¸c _ Lª Nin II. Thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò sinh viªn ra trêng thÊt nghiÖp. III. Nguyªn nh©n cña vÊn ®Ò Ch¬ng II : KÕt luËn vµ mét sè gi¶i ph¸p Trong lÇn viÕt nµy bµi tiÓu luËn cña em ch¾c ch¾n cßn nhiÒu khiÕm khuyÕt. Em kÝnh mong nhËn ®îc nhiÒu ý kiÕn phª b×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó em cã thÓ hoµn thiÖn tèt h¬n trong nh÷ng lÇn viÕt sau. Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa ®· gióp em hoµn thµnh tèt bµi tiÓu luËn nµy.
Background image of page 2
Ch Ch ¬ng I : PhÇn néi dung ¬ng I : PhÇn néi dung I. Quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc Mac _ Lª Nin I. Quan ®iÓm toµn diÖn cña triÕt häc Mac _ Lª Nin Trong sù tån t¹i cña thÕ giíi quanh ta, mäi sù vËt vµ hiÖn tîng ®Òu
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

T021 - LI NI U LI T ngy t nc ta c s i mi v kinh t chuyn t...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online