{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T022 - Li ni u L oi ngi tri qua hai nn vn minh v ngy nay...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu L oμi ngêi ®· tr¶i qua hai nÒn v¨n minh vμ ngμy nay, chóng ta ®ang ®øng tr íc ngìng cöa cña nÒn v¨n minh thø ba -v¨n minh trÝ tuÖ. Trong nÒn v¨n minh nμy, bé phËn quan träng nhÊt lμ nÒn kinh tÕ tri thøc - cã thÓ nãi lμ hÕt søc c¬ b¶n cña thêi ®¹i th«ng tin.§AEc biÖt lμ trong thËp niªn 90 c¸c thμnh tùu vÒ c«ng nghÖ th«ng tin nh: c«ng nghÖ Web, Internet, thùc tÕ ¶o, th¬ng m¹i tin häc. ... Cïng víi nh÷ng thμnh tùu vÒ c«ng nghÖ sinh häc: c«ng nghÖ gen, nh©n b¶n v« tÝnh. .. ®ang t¸c ®éng m¹nh mÏ, s©u s¾c lμm ®¶o lén toμn bé nÒn kinh tÕ thÕ giíi vμ toμn bé x· héi loμi ngêi ®a con ngêi ®i vμo thêi ®¹i kinh tÕ tri thøc.RÊt nhiÒu n- íc trªn thÕ giíi ®Òu cã t¨ng tr ëng kinh tÕ tõ tri thøc.ViÖt Nam vÉn ®ang lμ mét trong nh÷ng níc nghÌo vμ kÐm ph¸t triÓn so víi khu vùc vμ trªn thÕ giíi.Do ®ã ph¸t triÓn kinh tÕ lμ chiÕn lîc cÊp b¸ch hμng ®Çu.H¬n n÷a chóng ta ®ang trªn con ®êng tiÕn hμnh c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc nªn kh«ng thÓ kh«ng ®AEt m×nh vμo tri thøc, ph¸t triÓn tri thøc ®Ó ®a nÒn kinh tÕ níc nhμ b¾t kÞp vμ ph¸t triÓn cïng thÕ giíi. Gãp phÇn vμo chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ,tiÕn nhanh trªn con ®êng c«ng nghiÖp hoa,hiÖn ®¹i ho¸ chóng ta cÇn ph¶i nghiªn cøu tri thøc,t×m híng ®i ®óng ®¾n cho nÒn kinh tÕ tri thøc,phï hîp víi ®iÒu kiÖn,hoμn c¶nh ®Êt níc,phï hîp víi khu vùc,víi thÕ giíi vμ thêi ®¹i trong taeng thÓ c¸c mèi liªn hÖ,trong sù ph¸t triÓn vËn ®éng kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ tri thøc. V× vËy em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tμi nμy ®Ó lμm ®Ò tμi nghiªn cøu cña m×nh.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Ch¬ng 1 Lý luËn chung 1.1 Kh¸i niÖm vÒ tri thøc. Tri thøc ®· cã tõ l©u trong lÞch sö, cã thÓ nãi tõ khi con ngêi b¾t ®Çu cã t duy th× lóc ®ã cã tri thøc.Tr¶i qua mét thêi gian dμi ph¸t triÓn cña lÞch sö, cho ®Õn nh÷ng thËp kû gÇn ®©y tri thøc vμ vai trß cña nã ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi míi ®îc ®Ò cAEp nhiÒu.VËy tri thøc lμ g×? Cã rÊt nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa vÒ tri thøc nhng cã thÓ hiÓu “ Tri thøc lμ sù hiÓu biÕt, s¸ng t¹o vμ nh÷ng kh¶ n¨ng, kü n¨ng ®Ó øng dông nã(hiÓu biÕt s¸ng t¹o) vμo viÖc t¹o ra c¸i míi nh»m môc ®Ých ph¸t triÓn kinh tÕ -x· héi. Tri thøc bao gåm tÊt c¶ nh÷ng th«ng tin,sè liÖu,b¶n vÏ,t ëng tîng(s¸ng t¹o),kh¶ n¨ng,kü n¨ng quan niÖm vÒ gi¸ trÞ vμ nh÷ng s¶n phÈm mang tÝnh tîng tr ng x· héi kh¸c.Tri thøc cã vai trß rÊt lín ®èi víi ®êi sèng –x· héi.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 20

T022 - Li ni u L oi ngi tri qua hai nn vn minh v ngy nay...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online