{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T023 - Li gii thiu Trong xu th ton cu ho quc t ho hin nay...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi giíi thiÖu Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ quèc tÕ ho¸ hiÖn nay, c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ë møc ®é nµy hay møc ®é kh¸c ®Òu tuú thuéc lÉn nhau, cã quan hÖ qua l¹i víi nhau. V× thÕ níc nµo ®ãng cöa víi thÕ giíi lµ ®i ngîc l¹i xu thÕ cña thêi ®¹i vµ khã tr¸nh khái bÞ r¬i vµo l¹c hËu, tr¸i l¹i më cöa héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ tuy cã ph¶i tr¶ gi¸ nhÊt ®Þnh song ®ã lµ yªu cÇu tÊt yÕu híng tíi sù ph¸t triÓn cña mçi níc, mçi quèc gia. §øng tríc yªu cÇu ngµy cµng cÊp b¸ch ®ã, §¹i héi §¶ng IX ®· ®a ra v¨n kiÖn vÒ vÊn ®Ò x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Trong bèi c¶nh hiÖn nay ®Æt vÊn ®Ò x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ vµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ hoµn toµn ®óng ®¾n vµ chÝnh x¸c. Hai mÆt ®ã cã mèi quan hÖ biÖn chøng víi nhau, bæ sung cho nhau nh»m ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ níc ta ngµy cµng v÷ng m¹nh theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Trªn c¬ së phÐp biÖn chøng vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn t«i viÕt bµi tiÓu luËn nµy víi mong muèn mäi ngêi cã mét c¸ch nh×n s©u s¾c h¬n, cÆn kÏ h¬n, toµn diÖn h¬n vÒ nh÷ng nguy c¬ th¸ch thøc còng nh thêi c¬ khi chóng ta tham gia vµo qu¸ tr×nh héi nhËp kÕt hîp víi x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ, vµ ¶nh hëng qua l¹i gi÷a viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Trong khu«n khæ h¹n hÑp cña mét bµi tiÓu luËn t«i kh«ng thÓ tr×nh bµy tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ mµ chØ cã thÓ ®i s©u vµo nghiªn cøu ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a chóng ®ång thêi ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p, nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn hoµn thiÖn ®êng lèi x©y dùng nÒn 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
kinh tÕ ®éc lËp tù chñ kÕt hîp víi chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. 2
Background image of page 2
Ch¬ng I PhÐp biÖn chøng duy vËt vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn 1. PhÐp biÖn chøng duy vËt lµ khoa häc vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn. 1.1. PhÐp biÖn chøng duy vËt Quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng kh«ng chØ kh¼ng ®Þnh b¶n chÊt vËt chÊt, tÝnh thèng nhÊt vËt chÊt cña thÕ giíi, mµ cßn kh¼ng ®Þnh c¸c sù vËt, hiÖn tîng trong thÕ giíi lu«n tån t¹i trong sù liªn hÖ, trong sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng theo nh÷ng quy luËt vèn cã cña nã. Lµm s¸ng tá nh÷ng vÊn ®Ò ®ã lµ néi dung c¬ b¶n cña phÐp biÖn chøng. ChÝnh v× vËy, Ph.¡nghen ®· kh¼ng ®Þnh r»ng phÐp biÖn chøng lµ lý luËn vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn, lµ m«n khoa häc vÒ nh÷ng quy luËt phæ biÕn cña sù vËn ®éng vµ ph¸t triÓn cña tù nhiªn, cña x· héi loµi ngêi vµ cña t duy. V.I. Lªnin nhÊn m¹nh thªm: PhÐp biÖn chøng lµ häc thuyÕt s©u s¾c nhÊt, kh«ng phiÕn diÖn vÒ sù ph¸t triÓn.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 38

T023 - Li gii thiu Trong xu th ton cu ho quc t ho hin nay...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online