T025 - a.Phn m u t rong sut chiu di ca n c ta v it n am tri...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
a . PhÇn më ®Çu rong suèt chiÒu dμi cña níc ta – viÖt nam ®· tr¶i qua c¸c ph- ¬ng thøc s¶n xuÊt kÕ tiÕp nhau tõ thÊp ®Õn cao : “ c«ng x· nguyªn thuû , phong kiÕn, ph¬ng thøc s¶n xuÊt céng s¶n chñ nghÜa”. nh÷ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt ®ã lu«n lu«n vËn ®éng vμ cã xu híng bÞ ®μo th ¶i, trong mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña níc ta vμ dÉn tíi sù ra ®êi mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi tiÕn bé h¬n.hiÖn nay khi ®Êt níc bíc vμo c¬ chÕ thÞ tr êng díi sù qu¶n lý vÜ m« cña nhμ níc, ®Êt níc ta ®ang tõng ngμy tõng giê b¾t kÞp víi nhÞp ®é cña khu vùc vμ thÕ giíi. Nhng d ©m cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt phong kiÕn vÉn cßn tån t¹i vμ ®ang hiÖn h÷u trong c¸c thμnh phÇn mμ ®AEc biÖt lμ kinh tÕ nhμ níc. ®· vμ ®ang lμm c¶n trë vμ k×m h·m sù ph¸t triÓn cña thμnh phÇn kinh tÕ ®ã nãi riªng vμ nÒn kinh tÕ nhμ níc nãi chung.bëi vËy tr íc t×nh h×nh ®ã b¾t buéc bÊt kú thμnh phÇn kinh tÕ nμo ®Òu ph¶i vËn ®éng kh«ng ngõng ®Ó tån t¹i vμ cã ®ñ søc c¹nh tranh , nhÊt lμ khi viÖt nam ®ang ra nhËp khèi mËu dÞch tù do apta hiÖn nay. ®Ó tån t¹i kh«ng cßn c¸ch nμo kh¸c lμ ph¶i biÕt vËn dông lý luËn ph¬ng thøc s¶n xuÊt vμo thùc tÕ nÒn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp m×nh cho phï hîp. chÝnh v× vËy mμ ®· cã mét doanh nghiÖp lμ nhμ m¸y phÝch níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng ®· nhanh chãng l¾m b¾t ®îc c¬ chÕ thÞ tr êng vμ tÊt yÕu ph¶i ®aei míi ph¬ng thøc s¶n xuÊt cò, thay b»ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi tiÕn bé h¬n. do ®ã ®· ®¶o ng- îc t×nh thÕ, ®a nhμ m¸y tho¸t khái ®ãng cöa , kh«ng nh÷ng thÕ cßn ®a nhμ m¸y ph¸t triÓn lín m¹nh. Tõ thùc tÕ ®· chøng minh t
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
cho nªn bμi tiÓu luËn nμy cña em ®a ra viÖc : “ VËn dông lý luËn ph¬ng thøc s¶n xuÊt ph©n tÝch nhμ m¸y phÝch níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng ”. lμ mét vÊn ®Ò cã tÝnh thêi sù vμ cÊp b¸ch, bμi tiÓu luËn cña em gåm cã néi dung nh sau : ch¬ng I : c¸c thμnh phÇn cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt vμ mèi quan hÖ gi÷a c¸c thμnh phÇn ®ã. Ch¬ng ii :ph¬ng thøc s¶n xuÊt cña nhμ m¸y phÝch níc- bang ®Ìn r¹ng ®«ng tr íc vμ sau c¬ chÕ thÞ tr êng Ch¬ng iii : øng dông ph¬ng thøc s¶n xuÊt ë nhμ m¸y phÝch níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng. V× ®©y lμ lÇn ®Çu tiªn em viÕt tiÓu luËn nªn kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. kÝnh mong thÇy, c« gi¸o gãp ý vμ bae sung ®Ó bμi cña em ®îc hoμn thiÖn h¬n . em xin c¶m ¬n sù híng dÉn cña thÇygi¸o bé m«n ®· gióp em hoμn thμnh tèt bμi tiÓu nμy.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 13

T025 - a.Phn m u t rong sut chiu di ca n c ta v it n am tri...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online