T026 - li ni u Trong bi cnh ton cu ni chung mi tr ng ang b...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
lêi nãi ®Çu Trong bèi c¶nh toμn cÇu nãi chung m«i tr êng ®ang bÞ « nhiÔm trÇm träng ®AEc biÖt lμ ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn . ViÖt Nam còng n»m trong t×nh tr¹ng nμy trong qu¸ tr×nh x©y dùng vμ ph¸t triÓn kinh tÕ. Do vËy , b¶o vÖ m«i tr êng lμ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng ®îc §¶ng vμ nhμ níc ta rÊt quan t©m trong chiÕn lîc ph¸t triÓn chung vÒ kinh tÕ x· héi trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸ vμ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc . §Ó cã mét sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cÇn ph¶i cã mét ch- ¬ng tr×nh hμnh ®éng thèng nhÊt vμ cã thÓ bae sung hç trî lÉn nhau gi÷a ph¸t triÓn s¶n xuÊt víi c«ng t¸c b¶o vÖ vμ kiÓm so¸t m«i tr êng . NÕu kh«ng cã mét chÝnh s¸ch ®óng ®¾n vÒ b¶o vÖ m«i tr êng , nÒn kinh tÕ sÏ bÞ thiÖt h¹i tr íc m¾t còng nh l©u dμi. §ång thêi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc còng thiÕu bÒn v÷ng . NhÊt lμ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn níc ta ®ang ®i lªn con ®êng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®· ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ dÉn ®Õn t×nh tr¹ng m«i tr êng ®« thÞ ngμy cμng « nhiÔm . Do vËy trong khu«n khae bμi tiÓu luËn triÕt häc nμy em xin dùa vμo cAEp ph¹m trï triÕt häc nguyªn nh©n - kÕt qu¶ ®Ó ®Ò cËp ®Õn mét sè vÊn ®Ò bøc xóc cña « nhiÔm m«i tr êng ®« thÞ vμ mét sè biÖn ph¸p kh¾c phôc sù « nhiÔm m«i tr êng ®« thÞ . 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn I : Lêi nãi ®Çu . PhÇn II : Néi dung . I, VËn dông lý luËn thùc tiÔn triÕt häc : 1. CAEp ph¹m trï Nguyªn nh©n vμ kÕt qu¶ : 2. Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a nguyªn nh©n vμ kÕt qu¶ II, VËn dông vμo thùc tÕ : 1. Mét sè nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn ®Õn « nhiÔm m«i tr êng ®« thÞ . 2. HiÖn tr¹ng hËu qu¶ cña « nhiÔm m«i tr êng ®« thÞ . III , Mét sè m©u thuÉn vμ c¸ch gi¶i quyÕt m©u thuÉn PhÇn III : KÕt luËn chung. I, vËn dông lý luËn triÕt häc ( cAEp ph¹m trï nguyªn nh©n kÕt qu¶ vμ mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a nguyªn nh©n vμ kÕt qu¶ ) 1. CAEp ph¹m trï nguyªn nh©n kÕt qu¶ : Nguyªn nh©n lμ sù t¸c ®éng gi÷a c¸c mAEt hiÖn tîng qu¸ tr×nh g©y ra c¸c biÕn ®aei nhÊt ®Þnh. KÕt qu¶ lμ nh÷ng biÕn ®aei xuÊt hiÖn do sù t¸c ®éng lÉn nhau gi÷a c¸c mAEt hiÖn tîng qu¸ tr×nh mμ cã. VÝ dô : §« thÞ ho¸ lμ nguyªn nh©n cña sù « nhiÔm m«i tr êng ngμy cμng trÇm träng hay chÊt th¶i c«ng nghiÖp ®éc h¹i lμ nguyªn nh©n cßn « nhiÔm m«i tr êng lμ kÕt qu¶ . 2
Background image of page 2
2. Mèi quan hÖ biÖn chøng gi÷a nguyªn nh©n vμ kÕt qu¶ . Mèi quan hÖ nh©n qu¶ cã tÝnh kh¸ch quan, tÝnh kh¸ch quan nμy quy ®Þnh mèi quan hÖ nh©n qu¶ dùa trªn lËp tr êng duy vËt .
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

T026 - li ni u Trong bi cnh ton cu ni chung mi tr ng ang b...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online