{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T027 - Tiu lun trit hc Mc lc Li ni u Phn I Cc php bin chng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc Môc lôc Tran Lêi nãi ®Çu 2 PhÇn I - C¸c phÐp biÖn chøng tríc triÕt häc M¸c 3 1. PhÐp biÖn chøng tù ph¸t ng©y th¬ thêi cae ®¹i 3 1.1 TriÕt häc Trung hoa cae ®¹i 3 1.2 TriÕt häc Ên §é cae ®¹i 5 1.3 TriÕt häc Hy L¹p cae ®¹i 6 2 . PhÐp biÖn chøng T©y ¢u thÕ kû XIV - XVIII 9 3. PhÐp biÖn chøng cae ®iÓn §øc 10 PhÇn II. PhÐp biÖn chøng duy vËt hay phÐp biÖn chøng M¸c – xit 11 1. §iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi cho sù ra ®êi cña phÐp duy vËt biÖn chøng 11 2. Néi dung chÝnh cña phÐp biÖn chøng duy vËt 12 PhÇn III. PhÐp biÖn chøng duy vËt trong sù vËn ®éng vμ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay 13 KÕt luËn 15 Tμi liÖu tham kh¶o 16 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc Lêi nãi ®Çu BiÖn chøng vμ siªu h×nh lμ hai ph¬ng ph¸p t duy tr¸i ngîc nhau trong triÕt häc. Ph¬ng ph¸p siªu h×nh lμ ph¬ng ph¸p xem xÐt sù vËt trong tr¹ng th¸i ®øng im, kh«ng vËn ®éng, t¸ch rêi c« lËp vμ t¸ch biÖt nhau. C¸ch xem xÐt cho chóng ta nh×n thÊy sù tån t¹i cña sù vËt hiÖn tîng ë tr¹ng th¸i ®øng im t¬ng ®èi, nhng nÕu tuyÖt ®èi ho¸ ph¬ng ph¸p nμy sÏ dÉn ®Õn sai lÇm phñ nhËn sù ph¸t triÓn, kh«ng nhËn thÊy mèi liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt hiÖn tîng. Trong khi ®ã tr¸i l¹i, ph¬ng ph¸p biÖn chøng lμ: lμ ph¬ng ph¸p xem xÐt nh÷ng sù vËt hiÖn tîng vμ nh÷ng ph¶n ¸nh cña chóng vμo t duy, chñ yÕu lμ trong mèi liªn hÖ qua l¹i cña chóng, trong sù ph¸t sinh vμ sù tiªu vong cña chóng". Trong lÞch sö triÕt häc cã nh÷ng thêi gian, t duy siªu h×nh chiÕm u thÕ so víi t duy biÖn chøng. Nhng xÐt trong toμn bé lÞch sö triÕt häc, th× phÐp biÖn chøng lu«n chiÕm mét vÞ trÝ ®AEc biÖt trong ®êi sèng tinh thÇn x· héi. PhÐp biÖn chøng lμ mét khoa häc triÕt häc, v× vËy nã còng ph¸t triÓn tõ thÊp tíi cao mμ ®Ønh cao lμ phÐp biÖn chøng duy vËt M¸c - xÝt cña triÕt häc M¸c - Lªnin. Chñ nghÜa M¸c - Lªnin lu«n ®¸nh gi¸ cao phÐp biÖn chøng, nhÊt lμ phÐp biÖn chøng duy vËt, coi ®ã lμ mét c«ng cô t duy s¾c bÐn ®Ó ®Êu tranh víi thuyÕt kh«ng thÓ biÕt, t duy siªu h×nh, cñng cè niÒm tin vμo søc m¹nh vμ kh¶ n¨ng cña con ngêi trong nhËn thøc vμ c¶i t¹o thÕ giíi. ViÖc nghiªn cøu lÞch sö ph¸t triÓn cña phÐp biÖn chøng sÏ cho chóng ta thÊy râ h¬n b¶n chÊt cña phÐp biÖn chøng vμ sù ph¸t triÓn cña t duy biÖn chøng cña nh©n lo¹i. XuÊt ph¸t tõ môc ®Ých ®ã, t«i chän ®Ò tμi tiÓu luËn vÒ: lÞch sö ph¸t triÓn cña phÐp biÖn chøng trong triÕt häc, ®Ó nghiªn cøu.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 20

T027 - Tiu lun trit hc Mc lc Li ni u Phn I Cc php bin chng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online