T028 - P hn A m u o Pht l mt trong nhng hc thuyt Trit hc tn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn A: më ®Çu §¹o PhËt lμ mét trong nh÷ng häc thuyÕt TriÕt häc - t«n gi¸o lín nhÊt trªn thÕ giíi, tån t¹i rÊt l©u ®êi. HÖ thèng gi¸o lý cña nã rÊt ®å sé vμ sè lîng phËt tö ®«ng ®¶o ®îc ph©n bè réng kh¾p. §¹o phËt ®îc truyÒn b¸ vμo níc ta kho¶ng thÕ kû II sau c«ng nguyªn vμ ®· nhanh chãng trë thμnh mét t«n gi¸o cã ¶nh hëng s©u s¾c ®Õn ®êi sèng tinh thÇn cña con ngêi ViÖt Nam, bªn c¹nh®ã ®¹o Nho, ®¹o L·o, ®¹o Thiªn chóa. Tuú tõng giai ®o¹n lÞch sö d©n téc ta ®Òu cã mét häc thuyÕt t tëng hoAEc mét t«n gi¸o n¾m vai trß chñ ®¹o, cã t¸c ®éng m¹nh nhÊt ®Õn nÕp sèng, thãi quen, suy nghÜ cña con ngêi, nh PhËt gi¸o ë thÕ kû thø X - XIV, Nho gi¸o thÕ kû thø XV - XIX, häc thuyÕt M¸c - Lªnin tõ gi÷a thËp kû 40 cña thÕ kû XX cho ®Õn nay. Tuy nhiªn, nh÷ng häc thuyÕt nμy kh«ng ®îc ë vÞ trÝ ®éc t«n mμ song song tån t¹i víi nã vÉn cã c¸c häc thuyÕt, t«n gi¸o kh¸c t¸c ®éng vμo c¸c hu vùc kh¸c nhau cña ®êi sèng x· héi, ®ång thêi còng t¸c ®éng trë l¹i c¸c häc thuyÕt chñ ®¹o. Ngμy nay dï ®· tr¶i qua c¸c cuéc c¸ch m¹ng x· héi vμ c¸c cuéc c¸ch m¹ng trong hÖ ý thøc, t×nh h×nh vÉn nh vËy. Trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc qu¸ ®é lªn CNXH, chñ nghÜa M¸c - Lªnin lμ t tëng chñ ®¹o, lμ vò khÝ lý luËn cña chóng ta nhng bªn c¹nh ®ã, bé phËn kiÕn tróc thîng tÇng cña x· héi cò vÉn cã søc sèng dai d¼ng, trong ®ã gi¸o lý nhμ PhËt ®· Ýt nhiÒu 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
in s©u vμo t tëng t×nh c¶m cña mét sè bé phËn lín d©n c ViÖt Nam. ViÖc xo¸ bá hoμn toμn ¶ng hëng cña nã lμ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc nªn chóng ta cÇn vËn dông nã mét c¸ch hîp lý ®Ó gãp phÇn ®¹t ®îc môc ®Ých cña thêi kú qu¸ ®é còng nh sau nμy. Vi vËy, vÞc nghiªn cøu lÞch sö, gi¸o lý, vμ sù t¸c ®éng cña ®¹o PhËt ®èi víi thÕ giíi quan, nh©n sinh quan cña con ngêi lμ hÕt søc cÇn thiÕt. ViÖc ®i s©u nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ nh÷ng mAEt h¹n chÕ còng nh tiÕn bé, nh©n ®¹o cña PhËt gi¸o gióp ta hiÓu râ t©m lý ngêi d©n h¬n vμ qua ®ã t×m ra ®îc mét ph¬ng c¸ch ®Ó híng ®¹o cho hä mét nh©n c¸ch chÝnh, ®óng ®¾n. Theo ®¹o ®Ó lμm ®iÒu thiÖn, tr¸nh c¸i ¸c, h×nh thμnh nh©n c¸ch con ngêi tèt h¬n chø kh«ng trë nªn mª tÝn dÞ ®oan, cóng b¸i, lªn ®ång, g©y ¶nh hëng xÊu ®Õn søc khoÎ, niÒm tin cña quÇn chóng nh©n d©n. . LÜnh vùc nghiªn cøu PhËt gi¸o hiÖn nay t¬ng ®èi ®îc më réng, ngoμi viÖc nghiªn cøu gi¸o lý, kinh ®iÓn, lÞch sö . .. cña PhËt gi¸o ra cßn ®Ò cËp ®Õn c¸c lÜnh vùc TriÕt häc, Sö häc, T©m lý häc, Kh¶o cae häc, X· héi häc, D©n téc häc, V¨n häc, NghÖ thuËt . ..
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 40

T028 - P hn A m u o Pht l mt trong nhng hc thuyt Trit hc tn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online