{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

T029 - Trit hc pht gio I Th gii quan Pht gio Th gii quan...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TriÕt häc phËt gi¸o I. ThÕ giíi quan PhËt gi¸o. ThÕ giíi quan PhËt gi¸o chÞu ¶nh hëng cña hai luËn ®iÓm, thÓ hiÖn qua 4 luËn thuyÕt c¬ b¶n: thuyÕt v« thêng, thuyÕt v« ng·, thuyÕt nh©n qu¶, thuyÕt nh©n duyªn khëi. 1. ThuyÕt v« th êng. V« thêng lμ kh«ng thêng cßn, lμ chuyÓn biÕn thay ®aei. LuËt v« th- êng chi phèi vò trô, v¹n vËt, th©n vμ t©m ta. Sù vËt lu«n lu«n biÕn ®aei kh«ng cã g× lμ thêng trô, bÊt biÕn. Víi ngò quan th« thiÓn cña ta, ta lÇm tëng sù vËt lμ yªn tÜnh, lμ bÊt ®éng nhng thËt ra lμ nã lu«n lu«n ë thÓ ®éng, nã chuyÓn biÕn kh«ng ngõng. Sù chuyÓn biÕn Êy diÔn ra díi hai h×nh thøc. a) Mét lμ S¸tna( Kshana ) v« thêng: lμ mét sù chuyÓn biÕn rÊt nhanh, trong mét thêi gian hÕt søc ng¾n, ng¾n h¬n c¶ mét nh¸y m¾t, mét h¬i thë, mét niÖm, mét sù chuyÓn biÕn võa khëi lªn ®· chÊm døt. PhËt dïng danh tõ Satna ®Ó chØ mét kho¶ng thêi gian hÕt søc ng¾n. b) Hai lμ: NhÊt kú v« thêng. Lμ sù chuyÓn biÕn trong tõng giai ®o¹n. Sù v« thêng thø nhÊt lμ tr¹ng th¸i chuyÓn biÕn nhanh chãng, liªn tiÕp, ng¾n ngñi, thêng lμ ta kh«ng nhËn ra mμ kÕt qu¶ lμ g©y ra sù v« thêng thø hai. NhÊt kú v« thêng lμ tr¹ng th¸i chuyÓn biÕn râ rÖt, kÕt thóc mét tr¹ng th¸i cò, chuyÓn sang mét tr¹ng th¸i míi. V¹n vËt trong vò trô ®Òu tu©n theo luËt: Thμnh - Trô - Ho¹i - Kh«ng. V¹n vËt ®îc cÊu thμnh, trô mét thêi gian, sau ®ã chuyÓn ®Õn diÖt, thμnh, ho¹i, kh«ng. C¸c sinh vËt ®Òu tu©n theo luËt: Sinh, trô, di, diÖt. Mét hμnh tinh, mét ng«i sao cã thêi kú vò trô kÐo dμi hμng triÖu n¨m, mét c©y cã thÓ trô hμng ngμn n¨m, mét sinh vËt cã thÓ trô ®îc hμng tr¨m n¨m, b«ng hoa phï dung chØ trô trong mét ngμy - sím në, 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
chiÒu tμn. Xung quanh ta sù vËt chuyÓn biÕn kh«ng ngõng. Theo luËt v« thêng, kh«ng ph¶i khi sinh ra míi gäi lμ sinh, khi v¹n vËt diÖt míi gäi lμ diÖt mμ tõng phót, tõng d©y, tõng Satna, v¹n vËt sèng ®Ó mμ chÕt vμ chÕt ®Ó mμ sèng. Sèng, chÕt tiÕp diÔn liªn tôc víi nhau bÊt tËn nh mét vßng trßn. Kh«ng nh÷ng th©n ta chuyÓn biÕn kh«ng ngõng mμ t©m ta còng kh«ng ngõng chuyÓn biÕn. Nh dßng níc th¸c, nh bät bÓ, trong Satna nμy, trong t©m ta naei lªn mét ý niÖm thiÖn, chØ trong Satna sau, trong t©m ta ®· cã thÓ kh¬i lªn mét ý niÖm ¸c. T©m ta lu«n lu«n chuyÓn biÕn nh thÕ PhËt gäi lμ t©m phan duyªn. Trong kinh Thñ n¨ng NghiÖm quyÓn mét PhËt gäi c¸i t©m phan duyªn Êy lμ c¸i t©m biÕt c¸i nμy, nghÜ c¸i kh¸c, c¸i t©m väng ®éng do duyªn víi tiÒn trÇn mμ cã, theo c¸ch trÇn mμ lu«n lu«n thay ®aei, chuyÓn biÕn mμ kh«ng Satna nμo ngõng. Kh«ng nh÷ng t©m, th©n ta chuyÓn biÕn mμ c¸c h×nh th¸i x· héi theo
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 34

T029 - Trit hc pht gio I Th gii quan Pht gio Th gii quan...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online