T002 - li m u Trong x hi c giai cp giai cp thng tr chim ot...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
lêi më ®Çu Trong x· héi cã giai cÊp, giai cÊp thèng trÞ chiÕm ®o¹t lao ®éng cña c¸c giai cÊp vμ tÇng líp bÞ trÞ, chiÕm ®o¹t cña c¶i x· héi vμo tay m×nh. C¸c giai cÊp, tÇng líp bÞ trÞ kh«ng nh÷ng bÞ chiÕm ®o¹t kÕt qu¶ lao ®éng mμ hä cßn bÞ ¸p bøc vÒ chÝnh trÞ, x· héi vμ tinh thÇn. Kh«ng cã sù b×nh ®¼ng gi÷a giai cÊp thèng trÞ vμ giai cÊp bÞ trÞ, ch¼ng h¹n gi÷a giai cÊp c¸c nhμ t b¶n víi giai cÊp nh÷ng c«ng nh©n lμm thuª. Giai cÊp bãc lét bao giê còng dïng mäi biÖn ph¸p vμ ph¬ng tiÖn b¶o vÖ ®Þa vÞ giai cÊp cña hä, duy tr× cñng cè kinh tÕ x· héi cho phÐp hä ®îc hëng nh÷ng ®AEc quyÒn, ®AEc lîi giai cÊp. C«ng cô chñ yÕu lμ quyÒn lùc nhμ níc. Lîi Ých c¬ b¶n cña giai cÊp bÞ trÞ ®èi lËp víi lîi Ých c¬ b¶n cña giai cÊp thèng trÞ. §©y lμ ®èi kh¸ng vÒ quyÒn lîi gi÷a nh÷ng giai cÊp ¸p bøc bãc lét vμ nh÷ng giai cÊp, tÇng líp bÞ ¸p bøc, bÞ bãc lét. §èi kh¸ng lμ nguyªn nh©n cña ®Êu tranh giai cÊp. Cã ¸p bøc th× cã ®Êu tranh chèng ¸p bøc. V× vËy ®Êu tranh giai cÊp kh«ng do mét lý thuyÕt x· héi nμo t¹o ra mμ lμ hiÖn tîng tÊt yÕu kh«ng thÓ tr¸nh ®îc trong x· héi cã ¸p bøc giai cÊp. §Êu tranh giai cÊp lμ mét trong nh÷ng ®éng lùc thóc ®Èy sù vËn ®éng vμ ph¸t triÓn cña x· héi cã sù ph©n chia giai cÊp.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch¬ng I. Giai cÊp I. Giai cÊp lμ g×? Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö chØ ra r»ng, c¸c giai cÊp x· héi h×nh thμnh mét c¸ch kh¸ch quan g¾n liÒn víi nh÷ng giai ®o¹n ph¸t triÓn lÞch sö nhÊt ®Þnh cña s¶n xuÊt. Trong t¸c phÈm "S¸ng kiÕn vÜ ®¹i", Lª Nin ®· ®a ra ®Þnh nghÜa vÒ giai cÊp nh sau: "Ngêi ta gäi lμ giai cÊp, nh÷ng tËp ®oμn to lín gåm nh÷ng ngêi kh¸c nhau vÒ ®Þa vÞ cña hä trong mét hÖ thèng s¶n xuÊt x· héi nhÊt ®Þnh trong lÞch sö, kh¸c nhau vÒ quan hÖ cña hä (thêng th× nh÷ng quan hÖ nμy ®îc ph¸p luËt quy ®Þnh vμ thõa nhËn) ®èi víi nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt, vÒ vai trß cña hä trong nh÷ng tae chøc lao ®éng x· héi, vμ nh vËy lμ kh¸c nhau vÒ c¸ch thøc hëng thô vμ vÒ phÇn cña c¶i x· héi Ýt hoAEc nhiÒu mμ hä ®îc hëng. Giai cÊp lμ nh÷ng tËp ®oμn ngêi mμ tËp ®oμn nμy th× cã thÓ chiÕm ®o¹t lao ®éng cña tËp ®oμn kh¸c, do chç c¸c tËp ®oμn ®ã cã ®Þa vÞ kh¸c nhau trong mét chÕ ®é kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh. II. Nguån gèc vμ kÕt cÊu giai cÊp. 1. Nguån gèc giai cÊp. Trong x· héi cã nhiÒu nhãm ngêi, tËp ®oμn ngêi ®îc ph©n biÖt b»ng nh÷ng ®AEc tr ng kh¸c nhau: tuaei t¸c, giíi tÝnh, d©n téc, chng téc, quèc gia, nghÒ nghiÖp… Trong nh÷ng sù kh¸c nhau ®ã, 2
Background image of page 2
cã mét sè lμ do nguyªn nh©n tù nhiªn, mét sè kh¸c lμ do nguyªn nh©n x· héi. Nh÷ng sù kh¸c biÖt ®ã tù nã kh«ng s¶n sinh ra sù ®èi lËp vÒ x· héi. ChØ trong nh÷ng ®iÒu kiÖn x· héi nhÊt ®Þnh míi
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

T002 - li m u Trong x hi c giai cp giai cp thng tr chim ot...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online