T003 - Tiu lun Li ni u Cuc cch mng t sn m u lch s th gii cn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn Lêi nãi ®Çu Cuéc c¸ch m¹ng t s¶n ®· më ®Çu lÞch sö thÕ giíi cËn ®¹i b»ng hµng lo¹t c¸c cuéc c¸ch m¹ng lín nh ë Anh, Ph¸p, Hoa k× … vµ cã ¶nh hëng lín ®Õn tiÕn tr×nh lÞch sö cña thÕ giíi. Sù ra ®êi nhµ n- íc t s¶n lµ hÖ qu¶ tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ph¬ng thøc t b¶n chñ nghÜa vµ song song víi nã lµ sù ra ®êi cña ph¸p luËt t s¶n. Cã thÓ nãi sù ra ®êi cña ph¸p luËt t s¶n ®· ®¸nh dÊu mét bíc ngoÆt lín trong lÞch sö lËp ph¸p cña lÞch sö nh©n lo¹i. Tõ ®©y loµi ngêi ®îc biÕt ®Õn mét b¶n hiÕn ph¸p, trong ®ã quy ®Þnh nh÷ng quyÒn vµ tù do cña c«ng d©n mµ tríc ®©y cha bao giê d¸m nghÜ ®Õn. RÊt nhiÒu t tëng tiÕn bé xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ngµy ®Çu h×nh thµnh nªn ph¸p luËt t s¶n vÉn cßn gi÷ nguyªn gi¸ trÞ vµ kh«ng ngõng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn x· héi. Trong x· héi hiÖn ®¹i vµ ph¸t triÓn ngµy nay, chóng ta sÏ tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng mÆt m¹nh vµ lo¹i trõ nhng mÆt yÕu cña nã, gãp phÇn lµm nªn mét thÕ giíi hoµ b×nh, sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ ®¶m b¶o “mäi ngêi sinh ra ®Òu cã quyÒn b×nh ®¼ng, tù do vµ mu cÇu h¹nh phóc…” nh trong b¶n hiÕn ph¸p níc Mü n¨m 1787. NguyÔn ThÞ TuyÕt Minh K2B – VB II / CQ 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn Ngay tõ khi nhµ níc t s¶n ®îc thµnh lËp, hµng lo¹t c¸c chÕ ®Þnh cña ph¸p luËt t s¶n còng ®îc ra ®êi, ®ã lµ ph¬ng tiÖn ®Ó b¶o vÖ chÕ ®é t h÷u t b¶n, ®Þa vÞ còng nh quyÒn lîi cña giai cÊp t s¶n. So víi ph¸p luËt phong kiÕn th× ph¸p luËt t s¶n ®· cã nh÷ng tiÕn bé vît bËc vÒ néi dung vµ kÜ thuËt lËp ph¸p, c¸ch thøc quy ®Þnh, ban bè vµ thi hµnh lÉn viÖc ph¸p ®iÓn ho¸ vµ ph©n lo¹i. Chóng ta cã thÓ nh×n nhËn nh÷ng tiÕn bé cña ph¸p luËt t s¶n díi c¸c gãc ®é sau ®©y: 1. H×nh thøc biÓu hiÖn Ph¸p luËt t s¶n biÓu hiÖn chñ yÕu díi luËt thµnh v¨n, ®îc ghi trong c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt mét c¸ch râ rµng. C¸c lo¹i v¨n b¶n ph¸p luËt t s¶n còng hÕt søc phong phó, ®iÓn h×nh nhÊt cÇn ph¶i kÓ ®Õn lµ hiÕn ph¸p, luËt, c¸c s¾c lÖnh vµ nghÞ ®Þnh trong khi ®ã h×nh thøc phæ biÕn cña ph¸p luËt phong kiÕn lµ tËp qu¸n ph¸p vµ ®îc ban hµnh díi d¹ng lÖnh, chiÕu chØ, khÈu lÖnh…cña nhµ vua. NÕu nh luËt ph¸p phong kiÕn lµ sù kÕt hîp cña LÔ vµ H×nh, sù kÕt hîp gi÷a §øc trÞ víi Ph¸p trÞ vµ hoµ ®ång gi÷a quy ph¹m ph¸p luËt víi quy ph¹m ®¹o ®øc th× ph¸p luËt t s¶n chñ yÕu lµ c¸c ®¹o luËt vµ luËt. Giai cÊp t s¶n kh«ng cho r»ng viÖc dïng ®¹o ®øc ®Ó r¨n ®e, gi¸o huÊn lµ cã hiÖu qu¶ h¬n ph¸p trÞ.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

T003 - Tiu lun Li ni u Cuc cch mng t sn m u lch s th gii cn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online