T005 - T iu lun trit hc L i m u Pht trin con ng i l mc tiu...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc Lêi më ®Çu Ph¸t triÓn con ngêi lμ môc tiªu cao c¶ nhÊt c¶ nhÊt cña toμn nh©n lo¹i. Lμn sãng v¨n minh thø ba ®ang ®îc loμi ngêi tíi mét kØ nguyªn míi, më ra bao kh¶ n¨ng ®Ó hä t×m ra nh÷ng con ®êng tèi u ®i tíi t¬ng lai. Trong bèi c¶nh ®ã sù tan r· cña hÖ thèng x· héi chñ nghÜa cμng lμm cho c¸c t tëng tù do t×m kiÕm con ®êng kh¶ quan nhÊt cho sù nghiÖp ph¸t triÓn con ngêi ViÖt Nam cμng dÔ ®i ®Õn phñ nhËn vai trß vμ kh¶ n¨ng cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin. Trong thùc tÕ, kh«ng Ýt ngêi rÏ ngang ®i t×m kh¶ n¨ng ph¸t triÓn ®ã trong chñ nghÜa t b¶n. NhiÒu ngêi trë vÒ phôc sinh vμ t×m sù hoμn thiÖn con ngêi trong c¸c t«n gi¸o vμ hÖ t tëng truyÒn thèng, con ngêi l¹i “s¸ng t¹o” ra nh÷ng t tëng, t«n gi¸o míi cho “phï hîp” h¬n víi con ngêi ViÖt Nam hiÖn nay. Song nh×n nhËn l¹i mét c¸ch thËt sù kh¸ch quan vμ khoa häc sù tån t¹i cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin trong x· héi ta, cã lÏ kh«ng ai phñ nhËn ®îc vai trß u tréi vμ triÓn väng cña nã trong sù ph¸t triÓn con ngêi. Trªn c¬ së vËn dông khoa häc vμ s¸ng t¹o chñ nghÜa M¸c - Lªnin vÒ con ngêi t¹i héi nghÞ lÇn thø t cña ban chÊp hμnh trung ¬ng kho¸ VII, §¶ng ta ®· ®Ò ra vμ th«ng qua nghÞ quyÕt vÒ viÖc ph¸t triÓn con ngêi ViÖt Nam toμn diÖn víi t c¸ch quyÕt vÒ viÖc ph¸t triÓn con ngêi ViÖt Nam toμn diÖn víi t c¸ch lμ “®éng lùc cña sù nghiÖp x©y dùng x· héi míi ®ång thêi lμ môc tiªu cña chñ nghÜa x· héi. §ã lμ “con 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
TiÓu luËn triÕt häc ngêi ph¸t triÓn cao vÒ trÝ tuÖ, cêng tr¸ng vÒ thÓ chÊt, phong phó vÒ tinh thÇn, trong s¸ng vÒ ®¹o ®øc”. Ph¸t triÓn con ngêi ViÖt Nam toμn diÖn - ®ã còng chÝnh lμ ®éng lùc, lμ môc tiªu nh©n ®¹o cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ mμ chóng ta ®ang tõng bÐc tiÕn hμnh. Bëi lÏ, ngêi lao ®éng níc ta ngμy cμng ®ãng vai trß quan träng trong mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi vμ trong sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt níc theo c¬ chÕ thÞ tr êng, cã sù qu¶n lý cña nhμ níc, theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, th× chÊt lîng ngêi lao ®éng lμ nh©n tè quyÕt ®Þnh. NghÞ quyÕt ®¹i héi ®¹i biÓu toμn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh: “N©ng cao d©n trÝ, båi dìng vμ ph¸t huy nguån lùc to lín cña con ngêi ViÖt Nam lμ nh©n tè quyÕt ®Þnh th¾ng lîi cña c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸”. Thùc tiÔn ®· chøng tá r»ng kh«ng cã ngêi lao ®éng chÊt lîng cao. Chóng ta kh«ng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ, ®a níc ta tho¸t khái nghÌo nμn, l¹c hËu. Nhng còng chÝnh v× nghÌo nμn, l¹c hËu vÒ kinh tÕ mμ chÊt lîng cña ngêi lao ®éng níc ta cha cao. §Ó tho¸t khái c¸i vßng luÈn quÈn nμy vμ t¹o ®μ cho bíc ph¸t
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 43

T005 - T iu lun trit hc L i m u Pht trin con ng i l mc tiu...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online