T009 - Li ni u Mu thun l hin tng c trong tt c cc lnh vc t...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu M©u thuÉn lμ hiÖn tîng cã trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc: tù nhiªn, x· héi vμ t duy con ngêi, ®AEc biÖt trong ho¹t ®éng kinh tÕ,ch¼n h¹n nh cung cÇu , tÝch luü vμ tiªu dïng, tÝnh kÕ ho¹ch ho¸ cña tõng xÝ nghiÖp, tõng c«ng ty vμ tÝnh tù ph¸t v« chÝnh phñ cña nÒn s¶n xuÊt hμng ho¸….M©u thuÉn tå t¹i khi sù vËt xuÊt hiÖn ®Õn khi sù vËt kÕt thóc. Trong mçi sù vËt, m©u thuÉn h×nh thμnh kh«ng ph¶i chØ lμ mét mμ lμ nhiÒu m©u thuÉn, vμ sù vËt trong cïng mét lóc cã nhiÒu mAEt ®èi lËp th× m©u thuÉn nay mÊt ®i th× m©u thuÉn kh¸c l¹i h×nh thanh…. Trong sù nghiÖp ®aei míi ë níc ta do ®¶ng khëi xíng vμ l·nh ®¹o ®· dμnh ®îc nhiÒu th¾ng lîi bíc ®Çu mang tÝnh quyÕt ®Þnh, quan träng trong viÖc chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhμ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Trong nh÷ng chuyÓn biÕn ®ã ®· ®¹t nhiÒu thμnh c«ng to lín nhng trong nh÷ng thμnh c«ng ®ã lu«n lu«n tån t¹i nh÷ng m©u thuÉn k×m h·m sù ph¸t triÓn cña c«ng cuéc ®aei míi. ®ái hái ph¶i ®îc gi¶i quyÕt vμ nÕu ®îc gi¶i quyÕt sÏ thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Víi mong muèn t×m hiÓu thªm nh÷ng vÊn ®Ò cña nÒn kinh tÕ, quan ®iÓm lý luËn còng nh÷ng víng m¾c trong gi¶i ph¸p, quy tr×nh xö lý c¸c vÊn ®Ò chÝnh trÞ – x· héi cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh tiÕn hμnh c¶i c¸ch trong viÖc chuyÓn nÒn kinh tÕ t«i chän “M©u thuÉn biÖn chøng trong qu¸ tr×nh x©y dùng nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë viÖt nam” lμm ®Ò tμi cho tiÓu luËn triÕt häc M¸c – Lª nin 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
lý luËn chung TÊt c¶ c¸c sù vËt , hiÖn tîng trªn thÕ giíi ®Òu chøa ®ùng nh÷ng mAEt tr¸i ngîc nhau. Trong nguyªn tö cã ®iÖn tö vμ h¹t nh©n, trong sinh vËt cã ®ång ho¸ vμ dÞ ho¸, trong kinh tÕ thÞ trêng cã cung vμ cÇuhμng vμ tiÒn… nh÷ng mAEt tr¸i ngîc nhau ®ã trong phÐp biÖn chøng duy vËt gäi lμ mAEt ®èi lËp: ë ®©y t«i chia lμm 4 phÇn. +M©u thuÉn lμ hiÖn tîng kh¸ch quan vμ phae biÕn. +Sù thèng nhÊt vμ ®Êu tranh cña c¸c mAEt ®èi lËp. +Sù chuyÓn ho¸ cña c¸c mAEt ®èi lËp. +C¸c mAEt m©u thuÉn. 1. M©u thuÉn lμ hiÖn tîng kh¸ch quan vμ phae biÕn. §èi lËp víi c¸c quan ®iÓm cña triÕt häc cò , phÐp biÖn chøng duy vËt kh¼ng ®Þnh r»ng tÊt c¶ c¸c sù vËt, hiÖn tîng tån t¹i trong thùc t¹i kh¸ch quan ®Òu chøa ®ùng trong nã m©u thuÉn .sù h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña m©u thuÉn lμ do cÊu tróc tù th©n vèn cã bªn trong cña sù vËt ,hiÖn tîng quy ®Þnh. M©u thuÉn tån t¹i kh«ng phô thuéc vμo bÊt cø hiÖn tîng siªu nhiªn nμo, kÓ c¶ ý chÝ cña con ngêi.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 38

T009 - Li ni u Mu thun l hin tng c trong tt c cc lnh vc t...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online