T010 - L i ni u TBCN l mt ch x hi m n kinh t pht trin r t...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu TBCN lµ mét chÕ ®é x· héi mµ ë ®ã nÒ kinh tÕ ph¸t triÓn rÊt cao g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña lÜnh vùc C«ng nghiÖp. Khi ph©n tÝch qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gi¸ trÞ thÆng d t- ¬ng ®èi M¸c kh¸i qu¸t sù ph¸t triÓn cña lÞch sö ph¸t triÓn cña TBCN trong C«ng nghiÖp thµnh 3 giai ®o¹n: hiÖp t¸c gi¶n ®¬n TBCN, c«ng trêng thñ c«ng trêngthñ c«ng TBCN vµ ®¹i C«ng nghiÖp c¬ khÝ. ®©y lµ 3 giai ®o¹n n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng vµ lµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña TBCN tõ thÊp lªn cao. Nghiªn cøu 3 giai ®o¹n ph¸t triÓn cña TBCN trong C«ng nghiÖp cßn gîi cho ta nh÷ng vÊn ®Ò cã ý nghÜa lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, chuyÓn biÕn cña nÒn s¶n xuÊt TBCN. NÕu hiÖp t¸c gi¶n ®¬n lµ mét bíc tiÕn vÒ tæ chøc s¶n xuÊt c«ng trêng thñ c«ng t¹o ®IÒu kiÖn cho sù ra ®êi cña ®¹i C«ng nghiÖp c¬ khÝ th× giai ®o¹n ®¹i C«ng nghiÖp lµ c¬ së vËt chÊt ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ph- ¬ng thøc TBCN kh«ng nh÷ng ë nh÷ng níc ph¸t triÓn mµ c¶ ë nh÷ng níc ®ang ph¸t triÓn, trong ®ã cã ViÖt Nam m¸y mãc ®¹i C«ng nghiÖp lu«n lµ mét trong nh÷ng c¬ së v÷ng tr¾c ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ . chÝnh v× vËy nªn em chän ®Ò tµi “ M¸y mãc ®¹i C«ng nghiÖp, vai trß cña nã ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ” ®Ó ®i s©u t×m hiÓu Qua thêi gian nghiªn cøu vµ t×m tßi còng nh víi nh÷ng kiÕn thøc ®îc trang bÞ t¹i Trêng §¹i häc Qu¶n lý vµ Kinh doanh em ®· hoµn thµnh bµI tiÓu luËn nµy cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o TS. NguyÔn Huy o¸nh
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇnI: C¬ së lý luËn chung I M¸y mãc ®¹i C«ng nghiÖp 1.m¸y mãc Chõng nµo s¶n xuÊt cßn x©y dùng trªn c¬ së lao ®éng thñ c«ng nh thêi c«ng trêng thñ c«ng th× chõng ®ã TBCN kh«ng thÓ lµm cuéc c¸ch m¹ng triÖt ®Ó nh»m thay ®æi ®êi sèng kinh tÕ x· héi. S¶n xuÊt lín c¬ khÝ ho¸ lµ giai ®o¹n tÊt yÕu cña nÒn s¶n xuÊt TBCN ®ã lµ m¸y mãc vµ hÖ thèng m¸y mãc b¾t ®Çu ph¸t sinh trong 30 n¨m cuèi thÕ kû 18 vµ ph¸t triÓn vµo thÕ kû 19 ë c¸c níc TBCN chñ yÕu lµ Ch©u ¢u vµ Ch©u Mü. M¸y mãc ë giai ®o¹n sau c«ng trêng thñ c«ng cßn lµ mét kh¸i niÖm rÊt m¬ hå : -M¸y mãc lµ :mét c«ng cô thay thÕ ngêi lao ®éng, tõ chç chØ sö dông mét c«ng côb»ng c¬ chÕ sö dông mét lóc nhiÒu c«ng cô do mét ®éng lùc lµm cho chuyÓn ®éng -M¸y mãc gåm 3 bé phËn: +M¸y ph¸t lùc : lµ ®éng lùc cña toµn bé cÊu t¹o c¬ khÝ. +M¸y truyÒn lùc: gåm nhiÒu thiÐt bÞ ®IÒu tiÕt vËn ®éng.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern