T010 - L i ni u TBCN l mt ch x hi m n kinh t pht trin r t...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu TBCN lμ mét chÕ ®é x· héi mμ ë ®ã nÒ kinh tÕ ph¸t triÓn rÊt cao g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña lÜnh vùc C«ng nghiÖp. Khi ph©n tÝch qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gi¸ trÞ thAEng d t¬ng ®èi M¸c kh¸i qu¸t sù ph¸t triÓn cña lÞch sö ph¸t triÓn cña TBCN trong C«ng nghiÖp thμnh 3 giai ®o¹n: hiÖp t¸c gi¶n ®¬n TBCN, c«ng tr êng thñ c«ng tr êngthñ c«ng TBCN vμ ®¹i C«ng nghiÖp c¬ khÝ. ®©y lμ 3 giai ®o¹n n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng vμ lμ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña TBCN tõ thÊp lªn cao. Nghiªn cøu 3 giai ®o¹n ph¸t triÓn cña TBCN trong C«ng nghiÖp cßn gîi cho ta nh÷ng vÊn ®Ò cã ý nghÜa lý luËn vμ thùc tiÔn vÒ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, chuyÓn biÕn cña nÒn s¶n xuÊt TBCN. NÕu hiÖp t¸c gi¶n ®¬n lμ mét bíc tiÕn vÒ tae chøc s¶n xuÊt c«ng tr êng thñ c«ng t¹o ®IÒu kiÖn cho sù ra ®êi cña ®¹i C«ng nghiÖp c¬ khÝ th× giai ®o¹n ®¹i C«ng nghiÖp lμ c¬ së vËt chÊt ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña ph¬ng thøc TBCN kh«ng nh÷ng ë nh÷ng níc ph¸t triÓn mμ c¶ ë nh÷ng níc ®ang ph¸t triÓn, trong ®ã cã ViÖt Nam m¸y mãc ®¹i C«ng nghiÖp lu«n lμ mét trong nh÷ng c¬ së v÷ng tr¾c ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ . chÝnh v× vËy nªn em chän ®Ò tμi “ M¸y mãc ®¹i C«ng nghiÖp, vai trß cña nã ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ” ®Ó ®i s©u t×m hiÓu
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Qua thêi gian nghiªn cøu vμ t×m tßi còng nh víi nh÷ng kiÕn thøc ®îc trang bÞ t¹i Trêng §¹i häc Qu¶n lý vμ Kinh doanh em ®· hoμn thμnh bμI tiÓu luËn nμy cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o TS. NguyÔn Huy o¸nh
Background image of page 2
PhÇnI: C¬ së lý luËn chung I M¸y mãc ®¹i C«ng nghiÖp 1.m¸y mãc Chõng nμo s¶n xuÊt cßn x©y dùng trªn c¬ së lao ®éng thñ c«ng nh thêi c«ng tr êng thñ c«ng th× chõng ®ã TBCN kh«ng thÓ lμm cuéc c¸ch m¹ng triÖt ®Ó nh»m thay ®aei ®êi sèng kinh tÕ x· héi. S¶n xuÊt lín c¬ khÝ ho¸ lμ giai ®o¹n tÊt yÕu cña nÒn s¶n xuÊt TBCN ®ã lμ m¸y mãc vμ hÖ thèng m¸y mãc b¾t ®Çu ph¸t sinh trong 30 n¨m cuèi thÕ kû 18 vμ ph¸t triÓn vμo thÕ kû 19 ë c¸c níc TBCN chñ yÕu lμ Ch©u ¢u vμ Ch©u Mü. M¸y mãc ë giai ®o¹n sau c«ng tr êng thñ c«ng cßn lμ mét kh¸i niÖm rÊt m¬ hå : -M¸y mãc lμ :mét c«ng cô thay thÕ ngêi lao ®éng, tõ chç chØ sö dông mét c«ng côb»ng c¬ chÕ sö dông mét lóc nhiÒu c«ng cô do mét ®éng lùc lμm cho chuyÓn ®éng -M¸y mãc gåm 3 bé phËn: +M¸y ph¸t lùc : lμ ®éng lùc cña toμn bé cÊu t¹o c¬ khÝ. +M¸y truyÒn lùc: gåm nhiÒu thiÐt bÞ ®IÒu tiÕt vËn ®éng.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 17

T010 - L i ni u TBCN l mt ch x hi m n kinh t pht trin r t...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online