T012 - A. li ni u Quy lut quan h sn xut ph hp vi tnh cht v...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
A. lêi nãi ®Çu Quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt lμ qui luËt hÕt søc phae biÕn trong c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc cña mçi quèc gia. Sù m©u thuÉn hay phï hîp gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt vμ lùc lîng s¶n xuÊt ®Òu cã ¶nh hëng rÊt lín t¬Ý nÒn kinh tÕ. Sù taeng hoμ mèi quan hÖ gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt vμ quan hÖ s¶n xuÊt t¹o nªn mét nÒn kinh tÕ cã lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn kÐo theo mét quan hÖ s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Nãi c¸ch kh¸c Quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vμ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt lμ mét ®iÒu kiÖn tÊt yÕu ®Ó ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ. Do vËy, nghiªn cøu vÒ quy luËt nμy sÏ gióp cho mçi sinh viªn chóng ta, ®AEc biÖt lμ sinh viªn khèi kinh tÕ, cã thªm nh÷ng hiÓu biÕt ban ®Çu vμ s©u s¾c h¬n vÒ sù ph¸t triÓn cña níc ta còng nh trªn thÕ giíi; hiÓu ®îc quy luËt vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ tõ ®ã cã thÓ gãp mét phÇn nhá bÐ cña m×nh vμo sù nghiÖp x©y dùng níc nhμ sau nμy. Do thêi gian cßn h¹n hÑp vμ sù hiÓu biÕt c¸c vÊn ®Ò cha s©u s¾c, ch¾c ch¾n bμi viÕt cßn cã rÊt nhiÒu thiÕu sãt. Bëi vËy em mong ®îc sù chØ b¶o, phª ph¸n cña thÇy ®Ó cã thÓ söa ch÷a, 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
kh¾c phôc nh÷ng mAEt kiÕn thøc cßn yÕu cña m×nh vμ ®Ó bμi viÕt cã thÓ hoμn thiÖn h¬n. B. néi dung I. ®AEt vÊn ®Ò Víi tÝnh c¸ch lμ ph¹m trï cña chñ nghÜa duy vËt lÞch sö ph- ¬ng thøc s¶n xuÊt biÓu thÞ c¸ch thøc con ngêi thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt chÊt ë nh÷ng giai ®o¹n lÞch sö nhÊt ®Þnh cña x· héi loμi ngêi. Díi sù vËn ®éng cña lÞch sö loμi ngêi, còng nh sù vËn ®éng cña mçi x· héi cô thÓ, sù thay ®aei vÒ ph¬ng thøc s¶n xuÊt bao giê còng lμ sù thay ®aei cã tÝnh chÊt c¸ch m¹ng. Trong sù thay ®aei ®ã, c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ, x· héi ®îc chuyÓn sang mét chÊt míi. Ph¬ng thøc s¶n xuÊt lμ c¸i mμ nhê nã ngêi ta cã thÓ ph©n biÖt ®îc sù kh¸c nhau cña nh÷ng thêi ®¹i kinh tÕ 2
Background image of page 2
kh¸c nhau. Mμ ph¬ng thøc s¶n xuÊt chÝnh lμ sù thèng nhÊt gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt ë mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh vμ quan hÖ s¶n xuÊt t¬ng øng. ®o còng chÝnh lμ quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tÝnh chÊt vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt. Do vËy, quy luËt trªn tr íc hÕt lμ quy luËt kinh tÕ nhng h¬n thÕ n÷a nã con lμ quy luËt c¬ b¶n nhÊt cña toμn bé ®êi sèng x· héi cña lÞch sö nh©n lo¹i bëi v× nã lμ quy luËt cña b¶n th©n ph- ¬ng thøc s¶n xuÊt. Sù t¸c ®éng cña quy luËt nμy dÉn tíi sù thay ®aei cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt vμ kÐo theo sù thay ®«Ø cua toμn bé ®êi sèng x· héi.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 19

T012 - A. li ni u Quy lut quan h sn xut ph hp vi tnh cht v...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online