T013 - Li m u X hi loi ngi tn ti, pht trin v tri qua cc hnh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu X· héi loµi ngêi ®· tån t¹i, ph¸t triÓn vµ tr¶i qua c¸c h×nh th¸i kinh tÕ vµ lu«n g¾n liÒn víi ho¹t ®éng lao ®éng s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt. Hay s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt lµ nÒn t¶ng cña ®êi sèng x· héi. NÕu ngõng lao ®éng s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt th× sù sèng trªn toµn cÇu bÞ huû diÖt.Bªn c¹nh ®ã s¶n xuÊt vËt chÊt cßn lµ nÒn t¶ng h×nh thµnh tÊt c¶ c¸c quan hÖ x· héi vµ ®êi sèng tinh thÇn cu¶ héi .Qua ®ã ta thÊy ®îc tÇm quan trong to l¬n cña kinh tÕ trong sô tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi bëi v× kinh tÕ chinh lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n suÊt cña c¶i ,vËt chÊt. Kh«ng vît khái quy luËt khach quan, nÒn kinh tÕ níc ta còng lµ nªn t¶ng cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ®Êt níc ta . Th¸ng 12 n¨m 1986, ®¹i héi VI cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam ®· häp vµ ®Ò ra ®êng lèi ®æi míi kinh tÕ. §ã lµ chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr- êng cã sù qu¶n lÝ cña nhµ níc. H¬n 10 n¨m qua, viÖc chuyÓn ®æi kinh tÕ lu«n lµ vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu cña x· héi . ChÝnh v× lý do ®ã mµ em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi trªn cho bµi tiÓu luËn nµy. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
PhÇn më ®Çu C¬ së lý luËn vÒ chuyÓn ®æi vÒ nÒn kinh tÕ thÞ trêng I. Quan ®iÓm toµn diÖn trong triÕt häc M¸c - Lª nin. TriÕt häc M¸c- Lªnin ®· trë thµnh c¬ së lý luËn cho mäi khoa häc kh¸c vµ lµ kim chØ lam cho mäi ho¹t ®éng tÝch cùc cña x· héi. Nh÷ng quy luËt mµ triÕt häc M¸c-Lª nin ph¸t hiÖn, nã ®· gióp con ngêi nhËn thøc ®óng ®¾n h¬n vÒ thÕ giíi kh¸ch quan. Tõ ®ã tÝch cùc lao ®éng c¶i t¹o thÕ giíi nh»m môc ®Ých phôc vô cho cuéc sèng con ngêi. Vµ mÆc dï sù tån t¹i ph¸t triÓn cña thÕ giíi rÊt phøc t¹p nhng còng kh«ng thÓ vît qua nh÷ng quy luËt kh¸ch quan cña chñ nghÜa M¸c. Nh÷ng quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c- Lª nin ®a ra lu«n ®îc chøng minh lµ ®óng th«ng qua nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt vËt chÊt cña toµn bé thÕ giíi. Mét trong nh÷ng quan ®iÓm ®óng ®¾n ®ã ph¶i kÓ ®Õn quan ®iÓm trong triÕt häc M¸c- Lª nin. Néi dung cña quan ®iÓm lµ: “ Khi con ng- êi xem xÐt sù vËt ho¹t ®éng th× ph¶i t×m ra ®îc ra ®îc c¸c mèi liªn hÖ vèn cã cña nã vµ ®¸nh gi¸ vai trß cña tõng mèi liªn hÖ mét. Tõ ®ã thÊy râ ®îc tÊt c¶ c¸c mÆt, c¸c yÕu tè, c¸c thuéc tÝnh kh¸c nhau”. ThËt vËy, muèn xem xÐt, ®¸nh gi¸ mét sù vËt nµo ®ã chóng ta cÇn xem xÐt mét c¸ch toµn diÖn díi mäi gãc ®é vµ ®Æt nã trong mäi liªn hÖ. Quan ®iÓm ®ã lµ phÐp duy vËt biÖn chøng, lµ sù thèng nhÊt h÷u c¬ gi÷a thÕ giíi quan duy vËt vµ ph¬ng ph¸p luËn biÖn chøng. ChÝnh v× vËy quan ®iÓm nµy ®· gãp phÇn
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/01/2010 for the course FSD FSD taught by Professor Vinh during the Spring '09 term at ITT Tech Flint.

Page1 / 20

T013 - Li m u X hi loi ngi tn ti, pht trin v tri qua cc hnh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online