T052 - li m u i hi ng VI m ra mt trang mi cho lch s kinh t...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
lêi më ®Çu §¹i héi §¶ng VI ®· më ra mét trang míi cho lÞch sö kinh tÕ ViÖt Nam. Bíc ngoAEt nμy cã ý nghÜa träng ®¹i: BiÕn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, quan liªu bao cÊp, thμnh nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Bíc ngoAEt nμy ®¸nh dÊu sù thay ®aei, ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ x· héi ViÖt Nam. Sù ph¸t triÓn nμy ph¶i ch¨ng lμ kÕt qu¶ cña ViÖt Nam tr íc §¹i héi §¶ng VI? Vμ sù ph¸t triÓn nμo ph¶i ch¨ng còng cÇn tr¶i qua mét thêi kú gäi lμ. Thêi kú qu¸ ®é? Lªnin - Nhμ l·nh ®¹o lçi l¹c - nhμ qu¶n lý x· héi thiªn tμi ®· lu«n lu«n nh×n x· héi b»ng con m¾t cña nhμ qu¶n lý, vμ víi tÇm nh×n chiÕn lîc hμm chøa phÐp biÖn chøng s©u s¾c. ¤ng lu«n lu«n muèn thay thÕ x· héi b»ng x· héi kh¸c tèt h¬n. Bëi vËy «ng ®· nãi” “Sù ph¸t triÓn lμ cuéc ®Êu tranh cña c¸c mAEt ®èi lËp”. LÞch sö ph¸t triÓn cña triÕt häc lμ lÞch sö ph¸t triÓn cña t duy triÕt häc g¾n liÒn víi cuéc ®Êu tranh cña hai ph¬ng ph¸p t duy: BiÖn chøng vμ siªu h×nh. ChÝnh cuéc ®Êu tranh l©u dμi cña hai ph¬ng ph¸p nμy ®· thóc ®Èy t duy triÕt häc ph¸t triÓn vμ hoμn thiÒn dÇn víi th¾ng lîi cña t duy biÖn chøng duy vËt. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TriÕt häc khi nãi ®Õn ph¸t triÓn th× lu«n chó ý ®Õn nguån gèc vμ ®éng lùc cña ph¸t triÓn vμ khuynh híng cña sù ph¸t triÓn. Sù ®ßi hái cña c¸c yÕu tè kh¸ch quan trong sù ph¸t triÓn cña sù vËt hiÖn tîng ®ã lμ m©u thuÉn tÊt yÕu biÖn chøng. PhÐp biÖn chøng nãi r»ng: Sù vËt nμo còng cã mAEt tr¸i ngîc, còng chøa ®éng m©u thuÉn bªn trong cña nã, b¶n th©n sù vËt, c¶ trong tù nhiªn vμ trong x· héi. Trong c¸c mAEt ®èi lËp bao giê còng cã sù ®Êu tranh g¹t bá lÉn nhau. PhÐp biÖn chøng ®· t×m thÊy sù thÊp nhÊt gi÷a c¸c mAEt ®èi lËp. C¸c mAEt ®èi lËp tån t¹i kh«ng t¸ch rêi nhau mμ lÉn vμo nhau, th©m nhËp trong nhau, mAEt nμy chøa ®ùng mÇm mèng cña mAEt kia, chóng t¸c ®äng qua l¹i lÉn nhau lμm ®iÒu kiÖn cho nhau tån t¹i vμ ph¸t triÓn. Sù ph¸t triÓn tõ c¸i nμy thμnh c¸i kh¸c cÇn mét thêi kú gäi lμ thêi kú qu¸ ®é. Trong nÒn kinh tÕ sù ph©n c«ng lao ®éng to¹ ra mèi quan hÖ h÷u c¬ gi÷a ngêi vμ ng- êi t¹o ra sù ph¸t triÓn x· héi. Lªnin nãi “Do ph©n c«ng lao ®éng, ai lo cho ngêi Êy, mäi ngêi v× mét ngêi, mét ngêi v× mäi ngêi, vμ ph¶i t×m thÊy m×nh trong ngêi kh¸c, cßn chóa kh«ng thÓ lo cho ngêi ®îc". Thêi kú qu¸ ®é hiÖn nay ë ViÖt Nam lμ thêi kú ñ mÇm cña mét x· héi ph¸t triÓn, trong ®ã ph©n c«ng lao ®éng ®ang diÔn ra 2
Background image of page 2
m¹nh mÏ, ®ã lμ sù ®Êu tranh gi÷a nh÷ng mAEt ®èi lËp cña c¬ chÕ cò, vμ ®ang b¸o hiÖu mét t¬ng lai t¬i s¸ng, mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn bÒn v÷ng.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 21

T052 - li m u i hi ng VI m ra mt trang mi cho lch s kinh t...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online