T054 - L i gii thiu Trong xu th ton cu ho quc t ho hin nay...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi giíi thiÖu Trong xu thÕ toμn cÇu ho¸ quèc tÕ ho¸ hiÖn nay, c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ë møc ®é nμy hay møc ®é kh¸c ®Òu tuú thuéc lÉn nhau, cã quan hÖ qua l¹i víi nhau. V× thÕ níc nμo ®ãng cöa víi thÕ giíi lμ ®i ngîc l¹i xu thÕ cña thêi ®¹i vμ khã tr¸nh khái bÞ r¬i vμo l¹c hËu, tr¸i l¹i më cöa héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ tuy cã ph¶i tr¶ gi¸ nhÊt ®Þnh song ®ã lμ yªu cÇu tÊt yÕu híng tíi sù ph¸t triÓn cña mçi níc, mçi quèc gia. §øng tr íc yªu cÇu ngμy cμng cÊp b¸ch ®ã, §¹i héi §¶ng IX ®· ®a ra v¨n kiÖn vÒ vÊn ®Ò x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Trong bèi c¶nh hiÖn nay ®AEt vÊn ®Ò x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ vμ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lμ hoμn toμn ®óng ®¾n vμ chÝnh x¸c. Hai mAEt ®ã cã mèi quan hÖ biÖn chøng víi nhau, bae sung cho nhau nh»m ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ níc ta ngμy cμng v÷ng m¹nh theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Trªn c¬ së phÐp biÖn chøng vÒ mèi liªn hÖ phae biÕn t«i viÕt bμi tiÓu luËn nμy víi mong muèn mäi ngêi cã mét c¸ch nh×n s©u s¾c h¬n, cAEn kÏ h¬n, toμn diÖn h¬n vÒ nh÷ng nguy c¬ th¸ch thøc còng nh thêi c¬ khi chóng ta tham gia vμo qu¸ tr×nh héi nhËp kÕt hîp víi x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ, vμ ¶nh hëng qua l¹i gi÷a viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Trong khu«n khae h¹n hÑp cña mét bμi tiÓu luËn t«i kh«ng thÓ tr×nh bμy tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ vμ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ mμ chØ cã thÓ ®i s©u vμo nghiªn cøu ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a chóng ®ång thêi ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p, nh÷ng kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn hoμn thiÖn ®êng lèi x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ kÕt hîp víi chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. 2
Background image of page 2
Lêi c¶m ¬n T«i xin ch©n thμnh göi lêi c¶m ¬n s©u s¾c ®Õn Th¹c sÜ NguyÔn ThÞ Ngäc Anh ®· tËn t×nh gióp ®ì t«i hoμn thμnh bμi tiÓu luËn nμy. §ång c¶m ¬n th viÖn trêng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n ®· gióp t«i thu thËp c¸c tμi liÖu liªn quan ®Õn bμi tiÓu luËn nμy. 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch¬ng I PhÐp biÖn chøng duy vËt vÒ mèi liªn hÖ phae biÕn 1. PhÐp biÖn chøng duy vËt lμ khoa häc vÒ mèi liªn hÖ phae biÕn. 1.1. PhÐp biÖn chøng duy vËt Quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng kh«ng chØ kh¼ng ®Þnh b¶n chÊt vËt chÊt, tÝnh thèng nhÊt vËt chÊt cña thÕ giíi, mμ cßn kh¼ng ®Þnh c¸c sù vËt, hiÖn tîng trong thÕ giíi lu«n tån t¹i trong sù liªn hÖ, trong sù vËn ®éng vμ ph¸t triÓn kh«ng ngõng theo nh÷ng quy luËt vèn cã cña nã. Lμm s¸ng tá nh÷ng vÊn ®Ò ®ã lμ néi dung c¬ b¶n cña phÐp biÖn chøng. ChÝnh v× vËy, Ph.¡nghen
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 45

T054 - L i gii thiu Trong xu th ton cu ho quc t ho hin nay...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online