T055 - c h ng I Pht gio mt hin t ng tn gio v tr i t hc ca...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ch¬ng I PhËt gi¸o, mét hiÖn tîng t«n gi¸o vμ triÕt häc cña d©n téc . S ù giao lu gi÷a c¸c quèc gia trong mét khu vùc ®· ph¸ vì c¸i thÕ riªng biÖt cña t©m lý, t tëng trong tõng d©n téc lμm cho t©m lý vμ t tëng ®ã hoμ vμo c¸i chung cña khu vùc. ViÖt Nam còng ë trong mét qu¸ tr×nh nh thÕ. Theo ch©n c¸c nhμ bu«n, nhμ truyÒn gi¸o Ên §é, PhËt gi¸o vμo níc ta vμo kho¶ng thÕ kû thø I vμ thø II sau c«ng nguyªn. Sau ®ã, nèi gãt ngêi Ên §é c¸c nhμ PhËt gi¸o B¾c t«ng vμo. Råi nh÷ng ngêi t×m ®êng sang Trung Quèc, Ên §é häc PhËt trë vÒ còng tiÕp tôc truyÒn b¸ PhËt gi¸o. B»ng nh÷ng con ®êng kh¸c nhau ®ã, PhËt gi¸o, mét t«n gi¸o chung cña nhiÒu níc Nam ¸ vμ §«ng Nam ¸ lóc bÊy giê còng t×m ®îc chç ®øng ë ViÖt Nam. Nh ng PhËt gi¸o cã nguån gèc ë x· héi Ên §é cae ®¹i vèn mang trong m×nh nh÷ng ®AEc ®iÓm cña t t ëng vμ t«n gi¸o, cña con ngêi vμ x· héi cña qu¸ khø vμ hiªn t¹i Ên §é lóc bÊy giê. Cã nh÷ng ®iÒu kh«ng phï hîp víi con ngêi 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
vμ x· héi ViÖt Nam ®¬ng thêi. V× vËy ®Ó ph¸t triÓn ®îc ë ViÖt Nam, PhËt gi¸o ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh: 1, Vμo giai ®o¹n ®Çu cña thêi kú truyÒn b¸ PhËt gi¸o vÊp ph¶i sù ph¶n øng cña c¸c tÝn ngìng cae truyÒn cña ngêi ViÖt Nam, cña tôc thê phông tae tiªn, cña lÖ cóng b¸i thae c«ng vμ c¸c thãi quªn thê cóng thμnh hoμng. . . Ngêi ViÖt Nam mang c¸c tÝn ngìng trªn kh«ng khái ngì ngμng tr íc PhËt gi¸o. Hä ®· xa l¸nh, thËm trÝ chª bai, ®¶ kÝch. 2, Vμo thêi kú sau cña sù truyÒn b¸, lóc PhËt gi¸o ®· lμm quen víi d©n téc nã vÉn cßn liªn tôc bÞ sù mae xÎ cña mét sè ngêi. Ngêi ta ®· ®AEt nã trªn b×nh diÖn chÝnh trÞ - x· héi ®Ó kh¶o nghiÖm vμ thÊy r»ng ë PhËt gi¸o cã nh÷ng ®iÒu kh«ng thÝch hîp. Do ®ã, nhiÒu ngêi ViÖt Nam trong nh÷ng thêi kú kh¸c nhau ®· phª ph¸n, kú thÞ PhËt gi¸o nh : §μm MÜ M«ng (thÕ kû XII); Lª Qu¸t, Tr - ¬ng H¸n Siªu (thÕ kû XIV); Bïi Huy BÝch, Ph¹m NguyÔn Du (thÕ kû XVIII); Ph¹m Quý ThÝch (thÕ kû XIX). .. ®Òu xem PhËt gi¸o lμ ®iÒu cã h¹i cho x· héi. 2
Background image of page 2
Nh ng ë mét phÝa kh¸c, trªn ph¬ng diÖn tÝn ngìng, ngêi ViÖt Nam xa l¹i t×m ®Õn PhËt gi¸o. DÇn dÇn, hä ®i ®Õn t«n sïng vμ ®Ò cao nã. C¸c vua Lý, vua TrÇn tõ c¸c thÕ kû XI ®Õn XIV ®Òu ®Ò cao PhËt gi¸o. Thêi Lª, thêi NguyÔn tuy t«n sïng Nho, nhng vÉn ®Ó cho PhËt gi¸o lu hμnh. Lª S¸t, Lª Ng©n lμ nh÷ng ®¹i thÇn thêi Lª së vμ nh÷ng hoμng th©n, quèc thÝch thêi NguyÔn trong nhμ ®Òu cã chïa thê PhËt. ThËm chÝ Tr ¬ng H¸n Siªu tr - íc chèng PhËt gi¸o sau l¹i theo PhËt gi¸o. Cßn quÇn chóng nh©n d©n th× l¼ng lAEng ®i theo PhËt gi¸o.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 21

T055 - c h ng I Pht gio mt hin t ng tn gio v tr i t hc ca...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online