T056 - ti Php bin chng v mi h ph bin v vn dng phn tch mi...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
§Ò tμi: PhÐp biÖn chøng vÒ mèi hÖ phæ biÕn vμ vËn dông ph©n tÝch mèi liªn hÖ gi÷a x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi héi nhËp kinh tÕ Ch ¬ng I: Héi nhËp kinh tÕ mét xu híng tÊt yÕu cña níc ta trªn con ®êng tiÕn lªn CNXH 1. Xu h íng héi nhËp thÕ giíi xu h íng cña thêi ®¹i: Nh chóng ta ®· biÕt, c¸ch ®©y hμng ngh×n n¨m ®· cã sù trao ®æi hμng ho¸ trong tõng quèc gia vμ gi÷a c¸c quèc gia víi nhau. Tuy nhiªn, suèt thêi gian dμi díi thêi k× chiÕm h÷u n« lÖ vμ thêi k× phong kiÕn quan hÖ trao ®æi hμng ho¸ ph¸t triÓn kh«ng ®¸ng kÓ. VÒ mÆt c¬ b¶n, nÒn kinh tÕ cña tõng quèc gia vÉn mang tÝnh tù cung tù cÊp. Víi sù xuÊt hiÖn cña chñ nghÜa t b¶n, quan hÖ trao ®æi hμng ho¸ ®· cã sù thay ®æi vÒ chÊt. Trong tõng quèc gia, nÒn kinh tÕ víi mét thÞ tr- êng thèng nhÊt ®îc h×nh thμnh, c¸c lo¹i hμng ho¸ vμ sè lîng hμng ho¸ trao ®æi ®îc t¨ng lªn rÊt nhiÒu, ®Æc biÖt søc lao ®éng còng trë thμnh hμng ho¸. Chñng lo¹i hμng ho¸ vμ sè lîng hμng trao ®æi gi÷a c¸c quèc gia còng t¨ng lªn nhanh chãng. Chñ nghÜa t b¶n ngμy cμng ph¸t triÓn th× lîng hμng ho¸ trao ®æi gi÷a c¸c quèc gia cμng lín, chÝnh v× vËy sù phô thuéc vÒ mÆt kinh tÕ gi÷a c¸c quèc gia cμng chÆt chÏ h¬n. Vμo nh÷ng n¨m 80 cña thÕ kØ XX, khoa häc kÜ thuËt ph¸t triÓn nh vò b·o, con ngêi ®ang dïng khèi ãc vÜ ®¹i mμ tù nhiªn ban cho ®Ó kh¸m ph¸ vμ chinh phôc thÕ giíi. ChÝnh nhê sù ph¸t triÓn nh vËy cña khoa häc kÜ thuËt mμ sù giao lu gi÷a c¸c níc, c¸c c¸ nh©n, c¸c nhμ kinh doanh víi nhau trë nªn dÔ dμng. C¸c níc cã thÓ häc tËp, trao ®æi víi nhau t¹o nªn sù ®an xen ®a chiÒu, võa ¶nh hëng, võa tuú thuéc vμo nhau. DÇn dÇn, trªn thÕ giíi h×nh thμnh mét xu thÕ ®ã lμ: xu thÕ 1
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
“Toμn CÇu Ho¸”. HiÖn nay, xu thÕ nμy ®ang ngμy cμng lan réng thu hót hÇu hÕt c¸c níc trªn thÕ giíi tham gia. ViÖt Nam còng lμ mét thμnh viªn trong ng«i nhμ chung cña thÕ giíi nªn còng kh«ng thÓ ®øng ngoμi vßng xo¸y trªn. Tõ l©u nay, §¶ng vμ Nhμ Níc ta ®· x¸c ®Þnh rÊt râ th¸i ®é cña chóng ta víi “Toμn CÇu Ho¸”: “ ViÖt Nam lu«n ñng hé qu¸ tr×nh héi nhËp vμ hîp t¸c mäi bªn cïng cã lîi” §iÒu nμy ®· ®îc c¸c nhμ l·nh ®¹o §¶ng ta kh¼ng ®Þnh rÊt râ rμng trong c¸c k× ®¹i héi. ViÖt Nam ®· cã tíi 10 n¨m ®æi míi vμ më cöa ®Ó héi nhËp vμ ®ang tiÕp tôc cè g¾ng ®Ó hoμ nhËp vμo xu thÕ chung cña thÕ giíi. Tõ 10 n¨m nay, ViÖt Nam kh«ng ngõng x©y dùng ®Êt níc v÷ng m¹nh vμ t¨ng tèc héi nhËp ®Ó theo kÞp c¸c níc trªn thÕ giíi. Chóng ta ®· cã ®îc mét sè thμnh tùu nhÊt ®Þnh nhng còng cßn rÊt nhiÒu thiÕu sãt. Tuy nhiªn, nh©n d©n ta quyÕt mét lßng x©y dùng ®Êt níc nhanh chãng trë thμnh mét níc ph¸t triÓn vμ héi nhËp thËt tèt.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern